Offentlig ettersyn Øvre Ankerløkka

Reguleringsplan for Øvre Ankerløkka er lagt ut på offentlig ettersyn. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Uttalefrist er 19.02.2022.

Planområdet omfatter 12,5 daa og ligger mellom Furnesvegen, Rektor Jørgensens gate, Brennbakkvegen og Jens Jensens gate. Planforslaget legger til rette for kvartalsbebyggelse med boligblokker i 3 - 5 etasjer.   

Plandokumentene er tilgjengelig fra Arealplaner.no. Plandokumenter ligger også ute i papirformat på servicekontoret og biblioteket. Alle innspill må være skriftlige, og de vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Eventuelle spørsmål kan rettes til britt.sogaard@hamar.kommune.no.


Detaljreguleringsplan for Disenvegen vedtatt

Planen ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 15.12.2021.Samlet saksframlegg med tilhørende plandokumenter er tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no 

Fristen for å klage på vedtaket er 30.01.2022.