Planområdet omfatter 12,5 daa og ligger mellom Furnesvegen, Rektor Jørgensens gate, Brennbakkvegen og Jens Jensens gate. Planforslaget legger til rette for kvartalsbebyggelse med boligblokker i 3-5 etasjer, anslått til ca. 155 nye boenheter. Øverste etasje skal være tilbaketrukket dersom byggene har flate tak. Det er planlagt felles grøntarealer midt i kvartalet og det kan anlegges parkeringskjeller under hele området. Planen omfatter ny sykkelveg med fortau langs Furnesvegen, samt fortau i Jens Jensens gate og Rektor Jørgensens gate.

Planforslaget som nå sendes på høring har 5 etasjer mot Furnesvegen. Ved formannskapets behandling av planforslaget ble det framlagt følgende endringsforslag som vedlegges høringen: «Planforslaget legger til rette for kvartalsbebyggelse med boligblokker i 3-4 etasjer. Da med 3 etasjer + en 4 inntrukket. Da med største høyde ut mot Furnesvegen og laveste inn mot småhusbebyggelsen.» 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Plandokumentene er tilgjengelig via kommunens planregister: www.arealplaner.no under fanen "planbehandlinger" / "offentlig ettersyn" med formannskapets vedtak under fanen "1. gangs behandling". Planens plan-ID er 083800.

Plandokumenter er lagt ut på servicekontoret og på biblioteket.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter:

•         via Arealplaner.no

•         på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

•         per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du under fanen "saksdokumenter". Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Britt Søgaard, e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no, tlf: 62 56 30 10.

 

 

Øvre Ankerløkka illustrasjon
Øvre Ankerløkka illustrasjon