Kommunedelplan for fjellområdene i Hamar kommune er vedtatt i 2005. Planen åpner for utvidelse av hytteområdene ved Brumundkampen og nye hytteområder i området ved St. Olav.

De gamle seterområdene skal bevares gjennom bruk til fritidsformål der det ikke lenger er husdyrhold og seterbruk.  I seterområdene skal hensynet til bevaring av bygningenes eksteriør og bevaring av setermiljøet med bebyggelse, terreng og vegetasjon tillegges stor vekt når det et aktuelt med bruksendring eller ombygging/opprusting av bebyggelsen.


PDF - kart over planområdet

Bestemmelser og retningslinjer

Beskrivelse