Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle leietaker i kommunale boliger skal ha inngått en husleiekontrakt. I denne husleiekontrakten samt husleieloven fremgår det hvilke rettigheter og plikter en leietaker har. Henvendelser vedrørende leietakernes leieforhold bør skje skriftlig.
Målgruppe
Leietakere i kommunal bolig i Hamar
Kriterier/vilkår Leietaker i kommunal bolig , og husleiekontrakten må være utfylt.

Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Servicekontoret
Annen informasjon

Behandling av klage fra leietakere i kommunale boliger Servicekontoret tar imot personlige henvendelser samt telefonhenvendelser vedrørende klager fra leietakere i kommunale boliger. Klager skal være skriftlige og eget klageskjema skal helst benyttes. Skriftlige klager behandles av Eiendomsavdelingen.

Betalingsvansker angående husleie Henvendelser rettes til Innfordringsavdelingen.

Forlengelse av leieforhold Servicekontoret leverer ut og mottar søknadsskjemaer ved henvendelser om forlengelse av leieforhold. Forlengelse av leieforhold vil bero på om man fortsatt har behov for kommunal bolig. Eiendomsavdelingen behandler søknadene i samråd med Levekår.

Oppsigelse av leieforhold Servicekontoret tar i mot henvendelser vedrørende oppsigelser. Oppsigelser skal være skriftlig cfr. oppsigelsesskjema. Skjema leveres Eiendomsavdelingen som bekrefter oppsigelsen skriftlig. Leietaker skal sammen med Eiendomsavdelingens oppsynsmann befare leiligheten før utflytting. Overlevering av nøkler skjer til oppsynsmannen under befaringen. Oppsynsmannen leser av strømmåleren og setter abonnementet over på Hamar Kommune. Skyldes oppsigelsen dødsfall benyttes eget oppsigelsesskjema.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
Fax 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Levekår - boligsosial avdeling
Telefaks
62 51 02 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-01-16