Om tjenesten
Kort beskrivelse Målsettingen med ordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr og tamrein, samt ulemper i forhold til lokalsamfunn og andre grupper.
Målgruppe
Primær målgruppe er husdyreiere og tamreineiere, samt kommuner og lokalsamfunn.
Kriterier/vilkår Tiltaket skal med stor sannsynlighet forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt. Tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag med videre skal prioriteres. Utvidet tilsynsaktivitet alene støttes ikke økonomisk.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) En utfyllende beskrivelse av tiltaket/prosjektet.
Søknadsfrist 15. januar
Søknaden sendes til Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034
2306 Hamar
Saksbehandlingstid 1-2 måneder
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2021-05-03