Kommunen skal ta et selvstendig ansvar for å ivareta sine kulturminner og kulturmiljøer ved hjelp av plan- og bygningslovens regler.

Bevaring av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal vurderes i kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner. Kommunen skal i samarbeid med fylkeskommunen hjelpe til med å avklare områders, anleggs eller bygningers verneverdi der dette ikke allerede er avklart.

Temakart for kulturminner og kulturmiljøer gir indikasjon om verneverdige kulturmiljøer i Hamar by og skal være retningsgivende for ivaretakelse av kulturminnehensyn inntil kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer foreligger. Enkeltobjekter som ikke allerede har formell vernestatus, er ikke behandlet i særlig grad i temaplanen. Planen må således ikke brukes som uttømmende faglig redegjørelse, men må suppleres med faglige vurderinger i hver enkelt sak som tidligere.

Hvis det er automatisk fredete kulturminner, andre fredete eller bevaringsverdige kulturminner, kulturmiljøer eller historiske strukturer som for eksempel alléer, steingjerder eller veger og vegfar i området, skal nye byggetiltak tilpasses bevaringsbehovet. Automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer skal reguleres til spesialområde
bevaring. Andre bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer kan reguleres til bevaring og styres gjennom tilleggsbestemmelser når det er nødvendig for å sikre bevaring.

Utgåtte båndlegginger i eldre kommunedelplaner skal fortsatt være retningsgivende for planlegging og tiltak i området. Ved saker i disse områdene skal det vurderes å vedta bygge- og deleforbud dersom tiltaket ikke er forenlig med målet om bevaring.

Bevaringsplan for Hamar sentrum skal fortsatt gjelde som retningslinje.

Fylkesdelplan for kulturminner skal i tillegg være retningsgivende for planbehandling og saksbehandling knyttet til kulturminner.

Riving, bruksendring, fasadeendringer, tilbygg, påbygg, m.m., som angitt i plan- og bygningsloven §§ 81, 86a, 87, 91a, 93, 1. og 2. ledd, inklusive inngrep i grunnen som kan berøre fredet kulturminne, kan ikke finne sted før regional kulturminnemyndighet har uttalt seg, gitt dispensasjon eller tillatelse på annen måte, jfr. kulturminnelovens §§ 8, 9, 15a, 19 og 20.

 

 

 

 

Tilbake til hovedside, Arealdel