I alle plan- og utbyggingsprosesser skal det legges vekt på å bevare naturpregede områder på en slik måte at hensynet til biologisk mangfold, lek og rekreasjon ivaretas. Kommunens kartlegging av vilt, naturtyper og biologisk mangfold skal ivaretas i planleggingen.

Tilbake til hovedside, Arealdel