Jente i huskeAreal og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Områdene må egne seg for variert lek på ulike årstider og skal planlegges slik at barn og voksne med ulike behov kan fungere i positivt samspill og ikke være til unødig sjenanse for hverandre. Naturlig vegetasjon på tomta bør sikres og tas vare på som del av anlegget. Lekeplasser skal utformes slik at de er tilgjengelige og brukbare for alle uansett funksjonsnivå. Lekeplasser skal ha trafikksikker tilgjengelighet.

I reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner som omfatter nye eller eksisterende boliger, skal aktuell dekning av areal for sentralt lekefelt og kvartalslekeplass for området dokumenteres. Det skal redegjøres for hvordan eventuell mangel på lekeplasser skal løses. Nærlekeplass forutsettes dekket på boligenes felles private areal.

4.8.1 Sentrale lekefelt
Sentrale lekefelt for større barn bør ha variert terreng og gi mulighet for aktiviteter som ikke kan innpasses på mindre lekeplasser, for eksempel byggelekeplasser, plaskedam, akebakker, toaletter og leskur. Ballfelt bør være opp til 6 daa med både gress og asfaltdekke. Det bør kunne legge skøyteis om vinteren.

4.8.2 Kvartalslekeplasser
Kvartalslekeplasser bør ha sol på minst halvparten av arealet ved jevndøgn kl 15.00, og 2/3 av området bør ikke være brattere enn 1:3. Plassen bør være delvis asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker.

Sentrale friområder og kvartalslekeplass kan være samlokalisert. Arealkravene bør da summeres.

Det kan ikke aksepteres at mindre barn må krysse hovedveg eller samleveg for å komme til kvartalslekeplass.

4.8.3 Nærlekeplasser
Nærlekeplass for små barn bør ikke ligge lenger enn 50 meter fra boligen og forutsettes etablert på privat fellesareal.

4.8.4 Barnehager
Ved reguleringsplan for mer enn 50 boliger, må behov for barnehagetomt avklares.
Barnehagens uteareal bør ha variert terreng, og eksisterende vegetasjon på tomta skal bevares.
Sammen med søknad om tiltak for etablering av barnehage skal det utarbeides en faglig forsvarlig plan for opparbeidelse og bruk av utearealene.
For barnehage som har direkte tilgang til offentlig friområde egnet for lek, kan laveste arealkrav i bestemmelsenes § 10 aksepteres.

4.8.5 Skoler
Skolens uteareal bør ha variert terreng og vegetasjon og legges til rette for mange ulike utendørs
aktiviteter, samvær og undervisning. Standardnormene i IS-1130, rapport fra Sosial- og helsedirektoratet 2003, eller de til enhver tid gjeldende normer, skal være retningsgivende for størrelse og lokalisering av skolens uteareal.Tilbake til hovedside, Arealdel