Hamar sentrum skal være kommunens og regionens tyngdepunkt for handel og kultur.
Spesialiserte forretnings- og servicetilbud innen detaljvarehandelen bør lokaliseres i bykjernen eller avlastningssenter i områder angitt med grense for etablering av kjøpesenter.

Nærservice skal så vidt mulig lokaliseres innen gangavstand fra boligen.

Forretninger som forhandler varegrupper som er plasskrevende (motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, planteskole, hagesenter m.m.) bør lokaliseres utenfor bykjernen.

Når lokalisering av bedrifter er i samsvar med disse retningslinjene eller kommunen ser et overordnet behov for å finne en løsning, skal kommunen hjelpe aktivt til med å legge til rette for etableringen.

Lokalisering av forretnings- og servicevirksomhet i strid med disse retningslinjene kan vurderes når tiltakshaver kan dokumentere at det ikke finnes tilgjengelige eller hensiktsmessige arealer i samsvar med disse retningslinjene. Dokumentasjonen skal angi hvilken effekt prosjektet vil ha for transportomfang, reisevaner og bilbruk.

Ved lokalisering av handel og service skal det tas hensyn til utbyggingens effekt på trafikksystemet, lokalt vegnett, hovedvegnettet, parkering, nødvendig manøvreringsareal for henting og levering av varer og behovet for kollektivt transporttilbud.

Tilbake til hovedside, Arealdel