I så stor utstrekning som mulig skal tilgjengelighet for alle ivaretas ved alle planleggings- og byggeprosjekter. Bygninger, uteområder, frilufts- og rekreasjonsområder og andre anlegg skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, også de med nedsatt bevegelsesevne, nedsatt orienteringsevne og miljøhemming. Hensynet til tilgjengelighet skal inn tidlig i planprosessen slik at det ikke blir behov for senere tilpasninger eller tilleggsløsninger.
Departementenes rundskriv T-5/99, Tilgjengelighet for alle, skal legges til grunn for all planlegging. Videre vises til veileder om universell utforming fra Statens bygningstekniske etat HO-3/2004-Bygg for alle.

Tilbake til hovedside, Arealdel