EnergisentralInnenfor konsesjonsområdene for fjernvarmeanlegg vil det for ny bebyggelse måtte kreves dispensasjon fra byggeforskriftenes § 9-23 dersom annet varmeanlegg enn vannbåren varme tilknyttet fjernvarmenettet velges.

All ny bebyggelse i kommunen bør planlegges og utformes med sikte på lavest mulig energibruk til oppvarming, kjøling, belysning og andre formål. I nye byggeområder bør det installeres vannbårne varmeanlegg som er forberedt for fjernvarme basert på miljøvennlige energibærere. Det samme gjelder større nye bygg samt byggverk som får så omfattende endring eller reparasjon, at det i det vesentlige blir fornyet (hovedombygging).

Kommunen skal vurdere å utarbeide vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 for å sikre tilrettelegging av fleksibelt energisystem, bruk av vannbåren varme og tilkobling til fjernvarmenettet i konsesjonsområdene for fjernvarme.

Det er utarbeidet lokal energiutredning for Hamar kommune som skal rulleres årlig.
Utredningen skal, i henhold til forskrift fra NVE den 16.12.2002, beskrive de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i energietterspørselen. Det skal tas hensyn til muligheter for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, innenlands bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer, virkningen av å ta i bruk energisystemer på forbrukssiden, med videre.


Tilbake til hovedside, Arealdel