Støy, støv, radonstråling, forurensning i grunnen, lukt og andre forurensningsforhold skal vurderes og tas hensyn til i utbyggingssaker og for oppholdsområder etter gjeldende retningslinjer og forskrifter.

Nødvendige tiltak for å sikre akseptable støyforhold skal vises i reguleringsplan. Ved større utbyggingsprosjekter skal utbyggingens støymessige effekt også utenfor planområdet utredes og tas hensyn til.

Tilbake til hovedside, Arealdel