I arbeidet med å planlegge eller prosjektere byggetiltak skal det foretas en enkel registrering og analyse av området for å finne

  • hvilke områdestrukturer (for eksempel bebyggelse, tomteinndeling, veg- parkering og grønnstruktur) man vil bygge videre på og videreutvikle.
  • hvordan ny bebyggelse kan bidra til bedre orden og helhet.
  • om det er automatisk fredete eller vedtaksfredete kulturminner, annen kulturhistorisk bevaringsverdig bebyggelse, bevaringsverdige hager eller andre bevaringsverdige kulturminner i området.
  • om det er etablerte og offentlig brukte lekeområder, grønne områder, stier eller atkomstveger til grøntområder og hvordan lekeplassdekning og adgangen til friområder er i området.
  • om det er spesielle naturområder som kan ha betydning for biologisk mangfold.
Nye Briskeby

Tilbake til hovedside, Arealdel