Fortetting skal ikke forårsake vesentlig reduksjon av reell eller regulert grønnstruktur og tilgjengelighet til denne.

Industri- og lagerbebyggelse på eiendommer i tettbebyggelse som grenser til hovedveg, jernbane eller boligområde – enten direkte eller med veg imellom – skal opprette et minst 5 meter sammenhengende vegetasjonsbelte med minst 1 trerekke på alle grensestrekninger.

For nye friområder og idrettsanlegg som grenser mot hovedveg, skal det opprettes vegetasjonsbelter som beskrevet ovenfor langs hele grensen hvis ikke estetiske kvaliteter ved anlegget tilsier noe annet.

Tilbake til hovedside, Arealdel