Hovedregel:
I eksisterende tettbebyggelse skal nybygging skje på en slik måte at den ivaretar kvalitetene i området og forsterker områdets identitet.

På områder der høydedrag, veger eller andre landskapstrekk har vært førende for plasseringen av bygninger, skal disse prinsippene videreføres i ny bebyggelse.

Hvis tomteinndelingen er uregelmessig, husene er plassert forskjellig på tomtene eller begge deler, må en gjennom analyse finne ut hvordan ny bebyggelse på beste måte kan bidra til skape bedre orden, og helhet i området.

Hvis nabolaget har klare etablerte bygningsrekker, klar bygningsstruktur eller på annen måte en lett forståelig orden, skal ny bebyggelse følge denne. Dette gjelder også ytre form, volum og grunnflate, materialbruk, farger m.m.

Unntak fra hovedregelen kan tillates

  • når utbyggingsområdet er stort, og/eller
  • når utbyggingsområdet ligger for seg selv som et avgrenset område eller i utkanten av annen bebyggelse
  • når utbyggingsområdet ligger i overgangen mellom områder med ulik bebyggelsesstruktur og utnyttingsgrad
  • når området vil kunne utgjøre et naturlig avgrenset område som kan gis en egen stedsidentitet

Ved unntak fra hovedregelen skal det utarbeides reguleringsplan for tiltaket.

Tilbake til hovedside, Arealdel