I byggeområder for bybebyggelse skal områdenes urbane kvaliteter utvikles. Det skal bygges ut i samsvar med Hamars karakter som småby. Hovedstruktur og preg skal tas vare på. Dette innebærer at gatestruktur, gaterom, plasser og parkrom bevares i størst mulig grad. Bebyggelse og anlegg skal utformes med respekt for omgivelsenes særpreg med hensyn til volum, form og materialbruk. Det skal legges særlig vekt på estetiske og arkitektoniske kvaliteter. Det skal avveies om bygninger skal utformes som identitetsskapende elementer i bylandskapet. Dette er særlig aktuelt for offentlige institusjoner, idretts- og kulturbygg.

Tilbake til hovedside, Arealdel