For framtidig bybebyggelse og bybebyggelse som skal omformes, skal det som hovedregel utarbeides planleggingsprogram og kommunedelplan som sikrer helhetlige løsninger i samsvar med intensjonene i kommuneplanen og estetiske retningslinjer. Dersom det er nødvendig for å sikre helhetlige løsninger, skal overordnede analyser gjøres som del av reguleringsprosessen.

Planleggingsprogram, kommunedelplaner og reguleringsplaner i områder for framtidig bybebyggelse skal ivareta følgende:

  • definere rammer for helhetlig bymessig utvikling
  • byggehøyder og volumer
  • byggelinjer og andre ordensprinsipper 
  • byrom, torg og plasser
  • fellesanlegg som lekeplasser og andre uteoppholdsarealer
  • trafikkløsninger ses i sammenheng innenfor området som helhet
  • vurdere virkemidler for gjennomføringen
  • gi retningslinjer som sikrer området effektiv arealbruk og estetisk og funksjonell kvalitet
  • ivareta kulturminneverdier

Planer og byggeprosjekter i omformingsområder skal legge spesielt vekt på behovet for omforming av området etter disse retningslinjene, både når det er begrunnet i estetiske og funksjonelle behov, eller i behovet for høyere arealutnyttelse.

Ved boligfortetting i byggeområder for bybebyggelse, bør det vektlegges en variert boligstruktur, uteoppholdsareal og trygg atkomst til rekreasjonsområder. I områder for framtidig bybebyggelse bør det, når dette er naturlig, legges til rette for kombinasjon av virksomheter og boliger.

Tilbake til hovedside, Arealdel