Der hvor det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg og å utnytte disse i annen virksomhet, kan dette vurderes som særskilt grunn for å gi dispensasjon dersom endringene kan forsvares ut fra landbruksvirksomheten.

Plan- og bygningsloven hjemler ikke byggetiltak ut over det som trengs for stedbunden næring. Med stedbunden næring menes reell og inntektsgivende primærnæringsvirksomhet av noe omfang. For bynært landbruk i omstilling, er det behov for en utvidet forståelse av begrepet stedbunden næring. Utviklingsprosjekter basert på hestehold er et prioritert satsingsområde for Hamar kommune. Dette skal tillegges vekt i forbindelse med vurdering av dispensasjonssøknader for nybygg og omdisponering av bygninger i LNF-område. Særlig når tiltaket har en klar tilknytning til landbruksvirksomheten og virksomheten forblir en del av landbrukseiendommen og tilfører denne langsiktige ressurser.

Ved vurdering av dispensasjonssøknader om nybygging og omdisponering av bygninger i LNF-områder, skal hvert enkelt tiltak vurderes konkret i forhold til Pbl. § 7. Nedenstående retningslinjer er ikke ment som særlige grunner for å få dispensasjon, men skal tillegges vekt i de tilfelle dispensasjon kan gis:

  • Boligen/bygningen skal forsterke eksisterende eller eldre byggemønster, for eksempel tunform for den aktuelle landbrukseiendommen.
  • Utbygging skal ikke komme i konflikt med bevaring av kulturminner og kulturmiljø.
  • Søknad om dispensasjon skal være vedlagt tilfredsstillende redegjørelse for tiltakets kulturhistoriske grunnlag og de kulturhistoriske hensyn som tas.
  • Bygningen skal ha godkjent avkjøring til offentlig veg, og trafikksikkerhet og parkeringsforhold skal være tilfredsstillende løst.
  • Utbyggingen forsterker/supplerer eksisterende bebyggelse.
  • Bebyggelsen blir liggende i rimelig avstand fra skole, tettsted og holdeplass for kollektivtransport.
  • Bygningene og uteområdene skal så vidt mulig tilfredsstille krav om tilgjengelighet for alle.
  • Vann- og avløpsforhold skal være tilfredsstillende ivaretatt.
  • Utbygging skal ikke komme i konflikt med kommunens estetiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret den 26.03.03.
  • At tiltaket er i tråd med nasjonale satsingsområder eller godkjent etter annet lovverk.

Dispensasjonssøknader etter Pbl. § 7 skal oversendes regionale fagmyndigheter til uttalelse.

Tilbake til hovedside, Arealdel