Tillatelse til ny bebyggelse eller utvidelse av eksisterende bebyggelse som medfører økt trafikk, forutsetter at vegmyndigheten gir avkjøringstillatelse.

Ny, spredt boligbebyggelse som anlegges enkeltvis, bør ha store tomter med tilfredsstillende areal for lek. Når spredt boligbygging utgjør grupperinger på min. 5 boliger skal det sikres areal til felles lekeområde for boligene. Det bør så langt mulig planlegges infrastruktur som elforsyning, oppvarming, veg, vann, avløp, lekeplasser og friområder med sikte på gode og miljøvennlige fellesløsninger for fremtidige nye boliger i området.

Ved søknad om deling og ny boligbebyggelse i soner hvor spredt boligbygging kan tillates, skal det dokumenteres at det etableres tilfredsstillende vann- og avløpsforhold og lovlig atkomst til boligen fra offentlig veg og til skole eller bussholdeplass. Videre bør det ved bygging og rehabilitering i slike områder planlegges for (og tas i bruk) fleksible og miljøvennlige energisystemer.

 Spredt boligbygging, fritidsbebyggelse og ervervsbebyggelse utenom stedbundet næring skal ta de hensyn som er nevnt som vurderingsgrunnlag for dispensasjoner i retningslinje 6.2.

Avkjøringstillatelse

Tilbake til hovedside, Arealdel