Det skal planlegges for et utbyggingsmønster som muliggjør at framtidig trafikkvekst i størst mulig grad kanaliseres til kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk.

Ved alle vegprosjekt skal det vurderes

  • behov for opparbeidelse av gang- og sykkelveg eller fortau
  • muligheten for å etablere eller vedlikeholde grønnstrukturelementer i tilknytning til vegen (trerekker, alléer, rabatter)

Sykkelplan for Hamar gjelder for utviklingen av sykkelvegnettet sammen med SMAT sine føringer på området.

Kommuneplanen skiller mellom nåværende og framtidige hovedtraséer for myke trafikanter. På hovedkartet er dette en samlekategori, men på temakart for grønnstruktur er det skilt mellom viktige gang- og sykkeltraséer og viktige turveger. Framtidige traséer er strekninger der det er behov for tiltak for å sikre de gående/syklende, eller der det mangler framkommelighet på strekningen.

Sykkelbilde

Tilbake til hovedside, Arealdel