Turveg skal tilpasses landskapet og gå i turdrag som gir varierte opplevelser i grønne omgivelser, lav trafikkmengde og særlige gode trafikksikkerhetstiltak. Turveger i byen / tettstedene og i grøntområdene er en viktig del av kommunens kommunikasjonssystem og skal sikres gjennom planlegging, drift og vedlikehold. Det er særlig viktig å etablere trafikksikre forbindelser og god tilgjengelighet mellom de ulike grøntområdene.
Turveger i LNF-områder skal ikke være til hinder for landbruksdrift, samtidig som driften normalt ikke skal hindre tilgjengelighet til og bruk av turvegen.
Atkomster til turdrag og snarveger skal sikres i regulerings-,dele- og byggesaker.

Tilbake til hovedside, Arealdel