Langs hovedvegsystemet skal det etableres og vedlikeholdes sammenhengende trerekker eller alléer. Langs Stangevegen skal doble trerekker bevares og videreutvikles.
Det skal utarbeides standarder for bruk av trær langs gater og veger. Ved gjenoppbygging og istandsetting av veger etter graving, skal vegene så langt det er mulig etableres med standard for grøntanlegg og tiltak for trafikksikkerhet i henhold til gjeldende planer.

Tilbake til hovedside, Arealdel