Det skal planlegges for parkering slik at flere reiser kollektivt og at veksten i biltrafikken reduseres. Parkeringssystemet skal bidra til at Hamar sentrum styrkes som handelssted og sosial arena. Parkeringspolitikken skal heve standarden, både funksjonelt og estetisk på gater, plasser og parkeringsanlegg, og bidra til å realisere miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Parkering skal sikre tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Parkering i boliggater skal begrenses. Parkering skal ikke oppta mer areal en høyst nødvendig. I sentrum skal parkering i større grad etableres i P-kjellere og P-hus. Nye og eksisterende parkeringsplasser som har grense til friområde, boligområde eller veg, bør rammes inn med et sammenhengende vegetasjonsbelte. Nytt bygg - ny parkering

Tilbake til hovedside, Arealdel