Noe du lurer på om barnehageplass i Hamar? Her får du svar!

 

Hva betyr samordnet opptak? 

Når du søker om barnehageplass i Hamar, søker du på samme skjema uansett om du vil prioritere en kommunal eller privat barnehageplass. Et samordnet opptak betyr at plassene fordeles mellom  alle godkjente barnehager i Hamar i perioden fra det søkes 1. mars og fram til barnehagestart.

Du sender søknaden om barnehageplass gjennom barnehageportalen. Her blir den registrert, og du får beskjed om at søknaden er mottatt på e-post/SMS.

Lenke til søknadsportalen.

Etter søknadsfristen, blir ønskene i søknadene sammenlignet med hva barnehagene kan tilby av plasser. Søknadene blir vurdert i forhold til hverandre og i forhold til kapasiteten, slik at man kan finne en plass så nær opp til foreldrenes ønsker som mulig. 

Skal jeg søke på mer enn en plass?

Du kan prioritere fire - 4 - barnehager i søknaden. Fordelen med å prioritere flere barnehager, er at det da er lettere å få ett av ønskene oppfylt. Målet vårt er likevel at flest mulig skal få sitt 1. eller 2. alternativ. Hvis du kun setter opp ett alternativ, vil du miste muligheten til å bli vurdert til flere barnehager.

Lenke til søknadsportalen.

Hvordan foregår barnehageopptaket?

Barnehagene du har søkt plass i vurderer søknadene etter fristen, men det er kommunens barnehagemyndighet som har ansvar for koordinering av opptaket. Det holdes koordineringsmøter underveis. Dette er spesielt viktig i forhold til barn som av en eller annen grunn må sikres plass i barnehage.

Får alle en barnehageplass? 

Dekningsprosenten i Hamar er høy, og alle som har rett til plass, har fått plass ved hovedopptaket de siste årene. Dette gjelder kommunen som helhet, men det betyr ikke at alle har fått plass i den/de barnehagen(e) de aller helst ønsket seg.

Hvem har rett på barnehageplass?

Barn som fyller ett år senest innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år (Barnehageloven §16).

Du må ha sendt inn søknad innen 1. mars for å ha rett til plass.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunale barnehager har felles opptakskriterier, og hele kommunen er opptakskrets. De private barnehagene har egne opptakskriterier i sine vedtekter. 

Er noen barn prioritert ved opptak i barnehagene?

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til å bli prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. (Barnehageloven §18)

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også rett til å bli prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Ved inntak i barnehagene skal vi vurdere barnets situasjon, sett i forhold til miljøet i barnehagen. Inntaket skal gjøres slik at gruppa får en heldig sammensetning.

Under like vilkår, skal de eldste barna få plass først. 

Når er søknadsfristen? 

Søknadsfristen er 1.mars, hvis du vil være med i hovedopptaket til plasser som blir ledig fra august.

For å ha rett til tilbud om plass, må du ha søkt innen fristen for hovedopptaket, og barnet må fylle ett år innen 1. desember. Søknader for barn som fyller ett år senere enn dette, og søknader med ønske om plass etter 1. desember, blir ikke vurdert før alle med barnehagerett har fått tilbud om plass.

Hovedopptaket varer frem til barnehagestart i august. Etter søknadsfristen blir nye søknader registrert, men ikke behandlet før de med rett til plass har fått et tilbud.

Når får jeg tilbud om plass?

Tilbud om barnehageplass sendes ut i midten av mars. Avslag sendes i slutten av mars. Oppstart i barnehagene er i løpet av august, etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Hva med søknader etter hovedopptak?
Når søknadsfrist for hovedopptaket er over, blir alle søknader registrert fortløpende og behandlet etter hvert som barnehagene får ledig plass. Den som søker få beskjed om at søknaden er mottatt per e-post/SMS.

Det sendes ikke ut avslagsbrev utenom hovedopptaket, siden søknadene vurderes fortløpende. 

​Kan jeg bytte barnehage?

Hvis du ønsker å bytte til en annen barnehage, må du søke gjennom barnehageportalen. Styrerne i begge barnehagene bør vite hva foreldrene ønsker, slik at flest mulig får tilbud om plass ved hovedopptaket og slik at vi får en effektiv opptaksprosess.

En overflyttingssøknad fra en kommunal barnehage til en annen kommunal er bindende, og plassen vil bli tildelt et nytt barn hvis den som søker overflytting får oppfylt sitt 1. eller 2. ønske. Det er derfor viktig at man har tenkt seg godt om før man søker ny plass.

Det er også viktig å huske at hvis du skifter fra kommunal barnehage til privat, så gjelder regler om oppsigelse i den kommunale barnehagen. Ved overgang fra privat barnehage til kommunal barnehage, gjelder vedtektene for oppsigelse av plass i den private barnehagen.

Søknaden om overflytting behandles på samme måte som ny søknad. Hvis du søker om overflytting utenom hovedopptaket, gjelder oppsigelsestiden i den barnehagen det gjelder.

Kan jeg endre opplysninger i søknaden?

Hvis du vil endre på søknaden, gjør du det i barnehageportalen. Du kan ikke endre søknaden i perioden 1. mars - 30. mars. Dette gjelder både endring av plass-størrelse og endring av prioriterte barnehager.

OBS! Hvis du sender inn søknaden på nytt etter fristen 1. mars, vil denne erstatte tidligere innsendt søknad. Den vil da bli lagret som innkommet etter fristen og vil gjelde løpende opptak utover i året.

Har jeg klagerett?

Hvis du har rett på plass, men får avslag ved hovedopptaket, har du klagerett. Du kan også klage om du ikke får plass i barnehagen på ditt 1. eller 2. valg i søknaden.

Utenom hovedopptaket er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §18.

Det er utformet eget klageskjema som du kan få tilsendt hvis du kontakter kommunen og ber om det. 

Hva skjer med klagen?

Klagene vil først få en ny behandling i administrasjonen. Klage som gjelder private barnehager behandles av barnehagen det gjelder. De som ikke får medhold, sendes til kommunens klagenemnd for endelig behandling. Alle får skriftlig svar på klagen sin.

Kan jeg søke hvis jeg ikke bor i Hamar, men har tenkt å flytte hit?

Ja, du kan søke, men er ikke garantert plass. Barnehageloven sier at familien må bo i kommunen for å oppfylle retten til plass.

For å kunne benytte en kommunal barnehageplass, må barnet være bosatt i Hamar kommune ved oppstart. Bekreftelse på Hamaradresse må leveres i barnehagen / barnehageadministrasjonen hvis man ikke har adresse i Hamar når søknaden skal leveres.

Søknad for barn som flytter inn til Hamar etter hovedopptaket, blir vurdert til ledige plasser etter at hovedopptaket er ferdig.

NB! En del av de private barnehagene har ikke slike bestemmelser, men har definert opptakskrets i sine vedtekter. 

Hvor lenge har barnet plass i barnehagen? 

Alle som får plass i kommunal barnehage har plassen fram til 31. juli det året barnet fyller seks år.

Det er en - 1 - måneders oppsigelsestid fra den 1.eller 15. hver måned i kommunale barnehager.

De fleste private barnehagene tildeler også plasser fram til skolestart. Familiebarnehager har oftest en aldersgrense fram til hovedopptak det året barnet fyller 3 år. 

Hva koster det å ha barn i barnehage?

Prisen blir normalt regulert hvert år - midt i barnehageåret. Ny pris gjelder da fra. 1. januar.

Betalingssatser og betalingsinformasjon

Kan jeg betale mindre for barnehageplassen?

Du kan ha rett til redusert betaling for barnehageplassen.

Reglene sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og vil bli behandlet individuelt. Du kan søke både om du har plass i kommunal og privat barnehage. 

Les mer på Utdanningsdirektoratets side.

Familier med samler brutto inntekt i husholdningen som er lavere enn 583 650 kroner kan også søke om 20 timers gratis kjernetid for 2- 3- 4- og 5-åringer.  

Søknadsskjema til redusert foreldrebetaling og gratis 20-timers tilbud.

Hva skjer hvis jeg ikke vil ha plassen jeg har takket ja til?

Noen ganger endrer familiesituasjonen seg slik at barnet ikke kan benytte plassen likevel. Det er viktig å huske at når man har takket ja til et tilbud, gjelder reglene for oppsigelse i den barnehagen barnet har fått tilbud.

Reglene gjelder selv om barnet ikke har startet i barnehagen. Det er viktig å si opp plassen så tidlig som mulig for å unngå å måtte betale for en ubenyttet plass, og slik at plassen kan tilbys barn på venteliste.