Skolestruktur for fremtida

Utvalg for miljø og oppvekst har arbeidet med framtidig struktur for barnehager og skoler i Hamar. Arbeidet ble sluttbehandlet av kommunestyret høsten 2022.  

Her kan du lese mer om vedtaket som er gjort om ny skolestruktur i Hamar.

Etter vedtaket om ny skolestruktur i Hamar, er det gjennomført fire ulike delprosjekter som sammen skal lede oss frem mot nye skoler. Målet er å komme frem til gode og framtidsrettede løsninger; både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt. Du kan lese om de gjennomførte prosjektene lenger ned. 

Hva skjer videre?

Handlings- og økonomiplanen for 2024-2027 ble vedtatt i kommunestyret 20. desember. Kommunestyret støttet kommunedirektørens forslag til oppfølging av ny skolestruktur i Hamar. Det betyr at det for Hamar vest skal utarbeides en mulighetsstudie for Greveløkka, før det tas stilling til ved hvilken skole det skal bygges - Greveløkka eller Prestrud. Deretter vil det bli igangsatt et forprosjekt med detaljerte byggeplaner.

Arbeidet knyttet til skolene i Hamar Øst og Vang starter opp i 2025. Første fase i arbeidet vil være å utarbeide mulighetsstudier som kartlegger ulike alternative utbyggingsalternativer. Kommunedirektøren vil sette i gang det videre arbeidet med skolestruktur rett over nyttår. Representanter fra FAU, elevråd, tillitsvalgte og skoleledere bli invitert med inn i det videre arbeidet.

Resultatene fra Design Hamarskolen tas med inn i forprosjektene. Planer for ivaretakelse av elever, foresatte og ansatte skal følges videre opp i hvert enkelt forprosjekt. 

Har du barn som skal begynne på skolen nå?

Vi har laget svar på ofte stilte spørsmål for deg som lurer på hvilke valg du har når barnet ditt skal begynne på skolen.

Spørsmål og svar om skolestart

Ny forskrift om rett til elevplass ble vedtatt i kommunestyret 30. november 2022, og skal gjøre det enklere for innbyggerne i overgangen til ny skolestruktur. Foresatte kan søke sine elever til den skolen de ønsker, og få vurdert søknaden. Er det plass ved skolen de ønsker plass på, er det liten sannsynlighet for at søknaden ikke blir innvilget.

Forskrift om rett til skoleplass

 

Gjennomførte prosjekter

Framdriftsplan skolestruktur

Tidslinjen for det videre arbeidet skal fastsettes gjennom handlings- og økonomiplanen for 2024-2027. Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan er lagt frem. Planen skal behandles av kommunestyret 20. desember.

Design Hamarskolen

Prosjektet Design Hamarskolen er gjennomført. Det er utarbeidet en rapport som beskriver hvilken funksjonalitet en ny skole bør ha. Planen er utarbeidet av ansatte fra alle skolene i Hamar med involvering fra FAU og elever. Kort fortalt er dette beskrivelser av hvilke rom det er behov for, og hvor i bygget de bør ligge. Derimot er det ikke ubegrenset arealbruk, men planløsningen i en ny skole skal følge opp beskrivelsene i Design Hamarskolen. Eksempler på arealbruk kan være plasseringer av inngang til garderober og toaletter til elever. Rapporten tas med inn i de enkelte forprosjektene.

Prestrud og Ingeberg skoler

Det er gjennomført mulighetsstudier for Prestrud og Ingeberg skole av prosjektavdelingen i by, miljø og arbeid, med bistand fra arkitekter. Prosjektet har kartlagt den fysiske bygningsmassen på Ingeberg og Prestrud skole, som ifølge kommunestyrevedtaket blir de første skolene som blir berørt av strukturendringene. Videre arbeid og forprosjekter skal vedtas i handlings- og økonomiplanen for 2024-2027.

Plan for ivaretakelse av elever, ansatte og foreldre

Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode overgangsordninger som ivaretar elever og ansatte. Planer for ivaretakelse av elever, foresatte og ansatte følges videre opp i hvert enkelt forprosjekt.  

Ettersom vedtaket om ny skolestruktur innebærer å avvikle Storhamar skole, er det satt i gang tiltak for å følge opp de ansatte som en forberedelse på endringsprosessen. I tillegg er det satt i gang et felles utviklingsarbeid for Storhamar, Prestrud og Greveløkka skoler. Utgangspunktet for arbeidet var å bli kjent, få kunnskap om hverandre gjennom faglig samarbeid og utvikle bedre praksis.