I forslaget til Handlings- og økonomiplan 2023-2026, som skal politisk behandles i desember, er det lagt inn 3 millioner kroner til forprosjekt skolestruktur. 

Vi planlegger at dette forprosjektet skal bestå av flere delprosjekter for å kunne komme fram til gode og framtidsrettede løsninger; både bygningsteknisk og innholdsmessig for alle som blir berørt.

Prosjekt: Framdriftsplan skolestruktur

  • Eies av konstituert kommunedirektør, Kjetil Wold Henriksen. Ledes av Utviklings- og strategiavdelingen.

Dette prosjektet skal legge fram et 10-årig investeringsbudsjett innen utgangen av første tertial 2023. Målet er å på plass et konkret forslag til hva som skal skje med de ulike skolene i løpet av disse kommende ti årene. Det skal være deltakelse i prosjektet fra blant annet Opplæring og oppvekst, hovedtillitsvalgte, økonomiavdelingen og By, miljø og arbeid for å kunne møte alle behov og legge gode planer i et helhetlig perspektiv.

Prosjekt: Design – Hamarskolen

  • Eies av kommunalsjef Dordy Wilson

Dette skal være et bredt sammensatt prosjekt for å definere «Hva er framtidas Hamarskole?» Her blir det aller først et planleggingsmøte i desember for å involvere og beslutte sammen med skoleansatte, hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og leder av Hamarskolens FAU om hvordan prosjektet skal rigges, og hvordan vi skal sikre involvering og god medvirkning. Selve prosjektet vil ha oppstart i begynnelsen av 2023.

Prosjekt Prestrud og Ingeberg skoler

  • Prosjektleder Helle Smedstuen 

Dette prosjektet skal kartlegge den fysiske bygningsmassen på Ingeberg og Prestrud skole, som ifølge kommunestyrevedtaket blir de første skolene som blir berørt av strukturendringene. Gjennom kartleggingen skal det legges et grunnlag, som skal samkjøres med prosjekt «Design - Hamarskolen» når det er ferdig.

Plan for ivaretakelse av elever, ansatte og foreldre

  • Eies av grunnskoleleder Jorid Skinnehaugen Myhre.

Forarbeidet her er allerede i gang, sammen med blant andre hovedtillitsvalgte og HR. Planen skal forankres med skoleledelsen.

Sitat fra vedtaket om skolestruktur: "Det skal lages en tidsplan med oversikt over aktiviteter for å sikre gode overgangsordninger som ivaretar elever og ansatte. Planen skal lages i samarbeid med de berørte skolene i henhold til prioriteringsrekkefølgen og forankres i skolemiljøene." Forslaget ble enstemmig vedtatt.