Kommunedirektøren har foreslått en helhetlig investeringspakke for skoleutbyggingen på Hamar vest, med utvidelse av Greveløkka skole og oppgradering av Prestrud skole med uteområder, idrettshall og hente- bringesone. Skolebyggene på Hamar vest skal gi en bedre skolehverdag for opptil 1100 elever og 160 ansatte, vedlikehold og utvidelse av tilhørende idrettsanlegg, og forbedring av uteområder og trafikksoner. Gjennom tiltakene bidrar skolebyggingen til å oppgradere to av de mest brukte nærmiljøanleggene i byen, kalt “Ankerskogen park” og “Prestrud park”. Her kan du lese mer.

Videre fremdrift og medvirkning 

Kommunestyret vedtok i dagens kommunestyremøte at vi starter opp forprosjekt ved Greveløkka skole og avgrensede mulighetsstudier ved Prestrud skole, i tråd med kommunedirektørens forslag. Prosjektene starter opp raskt, og med medvirkning fra både ansatte, foresatte og elever.  

Nye Greveløkka skole - “Ankerskogen park” 

Greveløkka skole utvides slik at elever og ansatte fra Storhamar og Greveløkka samles på Nye Greveløkka skole. Utvidelsen inkluderer en oppgradering og utvidelse av skolens uteområder og trafikksoner. 

Forprosjektet ved Grevløkka skole vil starte opp nå i juni. I forprosjektet vil det delta arkitekter og medarbeidere fra prosjektavdelingen, samt grunnskoleleder, rektorer, SFO-ledere og ansattrepresentanter fra både Greveløkka skole og Storhamar skole. I tillegg vil FAU leder involveres, samt elevrådet ved begge skolene.  

I tillegg til forprosjektarbeidet vil det høsten 2024 legges frem en sak til politikerne om nye skolekretsgrenser for elevene som i dag bor i Storhamar og Grevløkka skolekrets. De nye skolekretsgrensene vil bli sendt på høring så alle kan si sin mening, før de sluttbehandles i kommunestyret. 

Utover høsten 2024 vil det også settes i gang samarbeidsprosjekter mellom Storhamar og Greveløkka skole, slik at de får kjennskap og kunnskap om hverandre før ny skole tas i bruk.  

Prestrud skole - “Prestrud park” 

Ved Prestrud skole starter vi opp fire avgrensede mulighetsstudier som som skal gjennomføres i perioden juni-september 2024. Målet med disse er å:  

  • Definere nødvendig vedlikeholdsbehov i skolebygg
  • Definere anbefalte oppgraderinger av uteområdene rundt dagens skolebygg
  • Kartlegge anbefalt omlegging/oppgradering av dagens hente/bringe-sone i K.O. Bjerklis veg. 
  • Definere nødvendig vedlikeholdsbehov i Prestrudhallen. Dette mulighetsstudiet skal også legge til grunn at dagens svømmebasseng omgjøres til idrettsformål (liten treningsflate).

Deltakere i disse mulighetsstudiene er prosjektleder, arkitekter, rektor og ansattes representanter fra Prestrud skole, samt grunnskoleleder. I tillegg inviteres FAU-leder og elevråd til medvirkning. 

I mulighetsstudiet for hall vil også representanter fra kultur og frivillighet delta, med medvirkning fra idretten.

Følg med videre 

Vi har laget en kartfortelling for å gjøre det lettere å følge med på prosjektene som settes i gang, og vil oppdatere den med fremdrift og medvirkningsmuligheter.

Gå til kartfortelling