§ 1. EIERFORHOLD
Barnehagen eies av Hamar kommune, og kommunestyret er ansvarlig styringsorgan.

Samarbeidsutvalget er styringsorgan ved den enkelte barnehage. 

§ 2. FORMÅL
Hamar kommune følger  formålsparagrafen i Lov om barnehager; §1.

Denne formålsparagrafen har følgende ordlyd:

" Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

§ 3. LEDELSE
Barnehagene er administrativt underlagt Opplæring og oppvekst.

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. 

§ 4. VEDTAKSMYNDIGHET
Enkeltvedtak etter denne forskriften fattes av kommenedirektøren eller den denne bemyndiger.

Kommunedirektøren kan også fatte vedtak om omgjøring ved klage, j.fr. forvaltningslovens §33, 2. ledd 

§ 5. INNTAK
Kommunedirektøren eller den denne bemyndiger, foretar inntak av barn. 

Søknadsfrist er den 1. mars hvert år. 

Kommunen følger  Lov om barnehagers forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

§ 6. INNTAKSKRITERIER
Hamar kommune følger Lov om barnehager §12 Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen barnet  er bosatt.

Hamar kommune følger Lov om barnehagers §13  Prioritet ved opptak. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Ved inntak i barnehagene skal det foretas en vurdering av barnets situasjon sett i forhold til miljøet i barnehagen. Inntaket skal gjøres slik at gruppa får en heldig sammensetning.

Under like vilkår skal de eldste barna prioriteres. 

Hvis det er ledig kapasitet etter hovedopptaket, og hvis det er mulig innenfor budsjettrammene i handlings- og økonomiplanen, tildeles det plasser fortløpende resten av året til barn som ikke har rett til plass etter barnehageloven § 12 a.

§ 7. INNTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST
Barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen til skolestart.

Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må det meldes skriftlig til barnehagens styrer en måned i forvegen gjeldende fra den 01. eller 15 i måneden. Ellers må det betales for denne tiden selv om barnet ikke går i barnehagen. Ved oppsigelse av plass den 15. mars eller senere må det betales ut juni.

Ved flytting ut av kommunen i høsthalvåret beholder barnet plassen til og med 31.12. samme år. Ved flytting i vårhalvåret beholdes plassen til og med 30.06 samme år. Dersom det er særlige grunner til å beholde plassen ut over dette, kan dette vurderes etter skriftlig søknad.

§ 8. FORELDREBETALING
Foreldrebetaling følger Lov om barnehagers forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Det betales for 11 terminer pr. barnehageår. Juli er betalingsfri. 

Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling etter Lov om barnehagers forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Reduksjon gis i tråd med Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.

Ved sykdom hos barnet gir fravær under 1 måned ikke rett til redusert betaling. Det kan innvilges redusert betaling etter søknad for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden. 

Blir avgiften ikke betalt på foreskreven måte, foretar økonomiavdelingen innfordring som vanlig for forfalte kommunale avgifter.

Ved ikke innfridd betaling for opphold inntil 2 måneder, vurderes barnet tatt ut av barnehagen.. 

§ 9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN
Netto leke- og oppholdsareal er i tråd med lov om barnehagers veiledende norm  4 m² for barn over 3 år. og For 5.3 m² for barn i alderen 0-3 år.

§ 10. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID

Åpningstider og oppholdstider i barnehagene skal være i samsvar med de vedtatt driftsformer for de enkelte barnehager. 

Barnehagene er åpne alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagene stenges klokka 12.00 onsdag før skjærtorsdag og holdes stengt jule- og nyttårsaften. 

Barnehagene holdes åpne i skoleferiene. Barna skal ha minimum 4 ukers ferie, derav 3 uker innenfor skolens sommerferie. Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, jule- og påskeuka. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. 

Den enkelte barnehage kan etter behovsundersøkelse vurderes stengt i perioder av ferien.

I løpet av barnehageåret er det avsatt 6 dager til planlegging for personalet. På disse dagene holdes barnehagen stengt. 

§ 11. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
Foreldreråd: 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Forøvrig vises det til §4.

i Lov om barnehager med forskrifter og merknader vedrørende foreldrerådets oppgaver og rettigheter. 

Samarbeidsutvalg: 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

§ 12. HELSEKONTROLL
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram egenerklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foreldre på eget skjema. Det vises til § 23 i Lov om barnehager. 

§ 13. FORSIKRING
Hamar kommune tegner forsikring for barna i barnehagetiden og på vei til og fra barnehagen.

Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehager. 

§ 14. INTERNKONTROLLSYSTEM
Barnehagens internkontroll følger Hamar kommunes internkontrollsystem.

Formålet med internkontroll er:

  • å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
  • å verne mot helse- og miljøskader
  • å verne ytre miljø mot forurensning 

§ 15. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Taushetsplikt:
Alle ansatte i barnehager er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§13 til 13f tilsvarende. 

Opplysningsplikt: 
Barnehagepersonalet - vanligvis ved styrer - har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Det vises til Lov om barnehager, §§21 og 22. 

§ 16. KLAGEBEHANDLING:
Kommunens klagenemnd er klageinstans i saker som gjelder inntak av barn og redusert betaling. Likeså er klagenemnda klageinstans i forbindelse med uttak av barn  fra barnehagen vedrørende ikke innfridd betaling.