Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger, og er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet, men ikke trenger spesielle oppfølgingstjenester. 

Tilvisningsavtaler

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier/utleieselskapet inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. 

Kommunen skal ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. De øvrige 60 prosent av boligene leies ut på det åpne markedet, med leiekontrakter på minimum 5 år. Dette bidrar til at utleieboligene med tilvisingsavtale blir spredt i ordinære og gode bomiljø.

For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se husbanken.no

Behovet

Det er ønskelig med følgende utleieboliger, med beliggenhet i områdene Sentrum, Ridabu, Ingeberg og Hamar vest:

 • 10 stk. 2-roms (i størrelsen 45-55 m2)
 • 10 stk. 3-roms
 • 10 stk. 4-roms
 • 10 stk. 5/6-roms

Totalt 40 boliger.

Boligene skal være «fullverdige», altså ikke hybelleiligheter, og leverandøren bes om å begrunne hvordan prosjektet tilbyr boliger av god kvalitet i et godt bomiljø.  

Hamar kommune kan velge å inngå flere tilvisningsavtaler med flere firmaet, for å dekke behovet. Hver på minimum 6 enheter med tilvisning.

Husbankfinansiering

Ved etablering av utleieboliger for vanskeligstilte, gjennom kjøp, nybygging eller ombygging, kan Husbanken etter søknad finansiere inntil 85% av prosjektkostandene. Lånet gis med løpetid på inntil 50 år og det er mulig å binde renta i inntil 20 år.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger til vanskeligstilte med kommunal tilvisingsrett, se kapittel 3 i veileder for lån fra Husbanken.

Dokumentasjon

Ved valg av aktør vil kommunen vektlegge:

 • beskrivelse av utleieselskapet
 • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
 • husleienivå
 • kvalitet- og boligstandard
 • ferdigstillelsestidspunkt
 • boligenes beliggenhet

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde

For at tilbudene som sendes inn skal bli vurdert må tilbudet inneholde følgende:

 • beskrivelse av utleieselskapet
 • plantegninger, tverrsnitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan
 • se også punkt over vedrørende dokumentasjon


All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Tidsfrist for å levere tilbud

Tilbudsfrist 15.9.2024

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med: