Mens vi utvikler kommunen, må vi hele tida ha fokus på innbyggernes behov og lytte til deres stemme. Sammen skal vi klare å beholde de gode verdiene som Hamar er bygget på.

Bylaben skal være et laboratorium for byutvikling

  • Et sted for eksperimentering
  • Et sted for kunnskap
  • Et sted for å drive frem gode løsninger

Bylaben skal bidra til en utvikling mot en mer bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by på innbyggernes premisser. Det overordnede målet er å bidra til et enda bedre Hamar - for alle.