Geomatikk-avdelingen er inndelt i to faggrupper, Kart og oppmåling og Geodata:

  • Kart- og oppmåling behandler saker etter Matrikkelloven og Eierseksjonsloven.  I tillegg har faggruppen hovedansvaret for oppdatering av våre digitale kart.
  • Geodata jobber mye med reguleringsplaner for Arealplan, har driftsansvaret for våre gis-programmer, bidrar med ulike temakart og analyser, og bidrar til at rutiner og arbeidsoppgaver digitaliseres i andre deler av Teknisk drift og utbygging og i kommunen generelt.

 

Arbeidsoppgavene fordeles slik:

  • Reidar Sætveit er leder for Geomatikkavdelingen og har fagansvaret for Kart- og oppmåling.
  • Stig Aage Melve er fagansvarlig for Geodatagruppen. Han er GIS konsulent for Hamar kommune (50 %) og i kommunesamarbeidet GIS på Hedmarken (50%). Han har systemansvaret for GIS-løsningene på Hedmarken (GIS/LINE, Hedmarkenkart, PlanDialogen, o.l.) og bidrar som koordinator og fagperson innenfor GIS. 
  • Jan Ola Pedersen arbeider med oppmåling og saker etter matrikkelloven. Han har hovedansvar for kommunens GPS systemer og forvaltning av kommunens kartdata (FKB).
  •  Knut Ole Skjefte arbeider med oppmåling og saker etter matrikkelloven. I tillegg behandler han seksjoneringsaker og arbeider med ajourføring av digitale kartdata (bygningsdata). Han har hjemmekontorløsning og treffes kun på rådhuset etter avtale.
  • Terje Andreassen arbeider med oppmåling og saker etter matrikkelloven. I tillegg behandler han seksjoneringsaker.
  • Signy Paalhaugen er GIS-ingeniør og har hovedansvaret for forvaltning av digitale arealplaner og digitalt planregister etter plan- og bygningsloven, samt digitalisering av kommuneplanens arealdel og forskjellige temakart.
  • Miriam Bøe er GIS-ingeniør og jobber med ulike digitaliseringsoppgaver og lager forskjellige temakart. Hun bistår vegforvaltningen med å etablere data i  NVDB, og hjelper til med vedlikehold av disse dataene.