I praksis har du som eier av oljefyringsanlegg to valg: 

  1. Enten å kassere det vannbårne anlegget og konvertere til oppvarmingsformer som ikke er vannbårne – dvs ulike former for punktoppvarming som elektriske panelovner og luft/luft-varmepumpe og/eller i kombinasjon med vedovn og pelletskamin
  2. Å beholde det rørbaserte oppvarmingssystemet og konvertere til bruk av andre energikilder i anlegget.

Valget avhenger av standarden på det anlegget du har i dag. Hvis anlegget er gammelt og slitt, og trolig ikke har lang levetid uansett, kan det første alternativet være et like godt alternativ som det siste. Dette avhenger av kostnader knyttet til oppgradering av rørsystemet, slik at det fremstår som en fremtidsrettet og sikker løsning. Det kreves en teknisk gjennomgang og vurdering av anlegget ved tvilstilfeller.

Hvis anlegget er i godt teknisk stand, har du muligheter til å konvertere til en eller flere nye energikilder. Denne fleksibiliteten er vannbaserte oppvarmingsløsningers store fordel: Du kan bruke flere energikilder inn i anlegget, og variere mellom disse avhengig av den til enhver tid mest gunstige pris. 

Vannbåren oppvarming
Har du et vannbårent system i teknisk god stand, bør du absolutt se etter muligheter hvor du kan benytte det eksisterende anlegget. Det er mange positive fordeler med et vannbårent oppvarmingssystem, men det viktigste er kanskje alle valgmulighetene du har til energikilder inn i anlegget. 

Det foreligger i dag en rekke ulike energikilder som kan brukes, enten som eneste kilde, eller i kombinasjon med andre kilder. Dette gir muligheter for fleksible oppvarmingsmuligheter, hvor ulike energikilder kan benyttes avhengig av blant annet prisutvikling og tilgang på energikilder. 

Det er en kontinuerlig utvikling på ulike tekniske løsninger for energiproduksjon, og tilgangen på løsninger kan være en annen om 5-10 år enn i dag. Har du et vannbårent anlegg, har du muligheten for utnytte denne fleksibiliteten. Er anlegget først fjernet fra boligen, er kostnadene store for å installere et nytt anlegg.  

Tilgjengelige løsninger
Tabellen under gir en kort oppsummering av kommersielt tilgjengelige løsninger som er på markedet i dag:

Alternative energikilder for vannbåren varme
Elektrisk oppvarming av vannet - berederFinnes allerede i mange oljefyranlegg. Rimelig investering. Forholdsvis lite energieffektiv oppvarming. Kostnaden varierer med strømprisen. Driftssikkert.
Varmepumpe væske/vannKostbar investering, inklusive boring gjerne 200.000-250-000 kr. Jordvarme eller sjøvarme kan komme rimeligere ut. Driftssikkert og stabilt, krever lite oppfølging. Kjent teknologi for mange leverandører. 
Varmepumpe luft/vannBetydelig lavere investeringskostnader enn væske/vann, i og med at det ikke trengs kollektorslange (100.000 – 170.000 kr) . En luft/vann-varmepumpe henter energi fra uteluften. Dårlig effekt på kalde dager. I vår region er man avhengig av reservekilde til bruk i de kaldeste periodene. 
AvtrekksvarmepumpeInvestering på 120.000-170.000 for vanlige anlegg. Tilbakefører varme fra brukt luft i huset til et vannbårent anlegg og tappe-vann. Enkle varianter for bare tappevann rundt 30.000-40.000.
PelletsOfte mulig å bygge om eksisterende oljebrenner til pellets. I så fall liten investering. Krever plass til lagring av pellets, og noe logistikk. Viktig med stabil tilgang på brensel.
VedForholdsvis rimelig. Krever mer egeninnsats ved drift. Rimeligste alternativ ved tilgang til egen ved.
Biofyringsolje/biooljeKrever små endringer på brenner. Usikker prisutvikling. Utfordringer knyttet til lagring. Enger seg best til reserve-/ spisslast ved kalde dager.
FjernvarmeAlternativ i sentrale strøk med fjernvarme. Kostbar tilknytning. Sikker tilgang på varme.
SolfangerLite utbredt i Norge. Økende tilgang i markedet. Fallende priser. Må være i kombinasjon med andre energikilder. Godt supplement i perioder med sol.
Ved-/pelletsovn med varmekappeKjent teknologi. Foreløpig lite utbredt i Norge. Finnes på markedet. Må være i kombinasjon med andre energikilder.

For mer informasjon om de ulike løsningene – se egne faktaark.

Kombinasjonsmuligheter
Mange av disse løsningene kan (eventuelt må) kombineres. Rent teknisk finnes det ingen begrensninger, men kompetansen om kombinasjonsløsninger er generelt lav blant utførende installatører. Aktuelle kombinasjonsløsninger som ikke er vanlige kan være:

  • Varmepumpe luft/vann i kombinasjon med vedovn med varmekappe
  • Vedovn med varmekappe i kombinasjon med solfanger og el-bereder
  • Varmepumpe væske/vann i kombinasjon med solfanger

Berederen – hjertet i et vannbårent oppvarmingssystem
Et vannbårent oppvarmingssystem krever en bereder, eller i enkelte tilfeller en akkumulatortank. Ofte blir disse begrepene brukt om hverandre. 

Ved valg av energikilde som ikke gir kontinuerlig oppvarming, er det viktig å ha så stor tank at det blir en varmebuffer. Vannet varmes opp og lagres i tanken. På den måten kan vann med lavere temperatur distribueres ut i oppvarmingssystemet i perioder hvor det ikke fyres. Lengden på denne bufferevnen avhenger av størrelsen på tanken.

Som nevnt tidligere, er en av de store fordelene med vannbårne oppvarmingssystemer at de er fleksible og kan benytte flere aktuelle energikilder, enten umiddelbart eller senere. Hvis du vurderer muligheten for å supplere anlegget med andre energikilder i fremtiden, kan det være smart å ta høyde for dette ved anskaffelse av bereder. 

Ved å investere i en bereder som har tilkoblingsmuligheter for flere alternativer, slipper du å gå til anskaffelse av ny bereder dersom du i fremtiden ønsker å supplere anlegget med andre energikilder. 

Høytemperatur eller lavtemperatur?
Et oljefyrt oppvarmingssystem er et såkalt høytemperaturanlegg. Det betyr at vannet som sirkulerer i systemet holder høy temperatur. Størrelsen på radiatorene er tilpasset anleggets temperatur og gjennomstrømningshastighet. Dersom du går over til oppvarmingskilder som ikke holder like høy temperatur, er det viktig å vurdere om eksisterende radiatorer må byttes ut. 

Varmepumper gir sirkulasjonstempareatur på nesten halvparten av oljefyrte. Det er ikke sikkert at rørsystemet med eksisterende radiatorer klarer å gi nok varme til boligen. Det kan f.eks. være nødvending å bytte til større radiatorer eller til varmekonvektere. Be om en vurdering av dette dersom du innhenter tilbud på varmepumpeanlegg. 

Ved overgang fra høy- til lavtemperaturanlegg klarer ikke anlegget nødvendigvis å forsyne boligen med tappevann, som krever ca 80 °C. Ta med i beregningen av kostnader at tappevannet må varmes opp videre til ønsker temperatur med strøm. 

Et generelt råd
Uansett hvilken løsning du til slutt lander på, anbefales det hvis mulig å ikke kaste ut eksisterende oljefyr. Plassproblem er en utfordring, men vurder om det kan være aktuelt å la den stå. Hvis oljefyren er i grei teknisk stand kan den komme til nytte i fremtiden, enten i form av spisslast med bioolje, eller i beredskapssammenheng ved ekstreme situasjoner.