Hva gjør du med olje- eller parafintanken etter at du har konvertert?

Det er et stor ansvar å ha oljetank. Som eier av oljetank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken. En konvertering fjerner denne bekymringen. Men det er viktig at avslutningen blir gjort forsvarlig. Parafintanker behandles på samme måte som oljetanker.

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko selv om du ikke lenger bruker oljefyren. Derfor slås det i lovverket fast at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken elimineres.

Illustrasjon i forhold til fjerning av oljetanken.

Tømmes og graves opp
Generelt er regelen at tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Det er også muligheter for å få tillatelse til å fylle tanken med sand, og la den ligge. 
Ta kontakt med din kommune for å sjekke ut hvilken praksis som følges. 

Tillatelse til å la tanken ligge skal søkes hos brannvesenet. Det er den instansen som har myndighet til å gi dispensasjon i forhold til det gjeldende regelverket. Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende skal rengjøres før de eventuelt kan fylles med sand eller grus. En annen løsning er å skumme tanken med et skum som trekker til seg oljerestene etter hvert som det herdes. Dette forenkler rengjøringsprosessen betydelig, da det ikke er behov for å grave.

Fjerning av olje-/parafintanker og -anlegg
Oljetanker regnes som farlig avfall, og kan kun leveres til selskaper/stasjoner som har tillatelse til å ta imot og behandle farlig avfall. Tanker som er renset utstilles derfor med et renhetssertifikat, før de kan sorteres som skrapjern.

Oljefyrte ildsteder og anlegg uten oljerester regnes ofte som blandet metall, og kan leveres inn på avfallsstasjoner. Er det derimot oljerester i ildstedet/anlegget (for eksempel i form av aske og sot) er også anlegget regnet som farlig avfall, og skal behandles deretter.

Det finnes lokale selskaper som utfører tilstandskontroll og oppgraving/fjerning av oljetanker. Oljetanker kan eventuelt graves opp på egenhånd, men det er en viss risiko forbundet med dette. Alle tanker må imidlertid tas hånd om av selskaper med tillatelse til å oppbevare og rense dem.

Kostnadene for å fjerne en gammel tank varierer, men ligger på rundt 20.000-30.000 kroner. Fra januar 2015 gir Enova noe støtte til dette ved overgang til fornybar varmekilde.

Fjerning av innvendig parafintank
Noen har innvendige kjellertanker til parafin. Disse må demonteres av noen med gassertifikat, siden den må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og renset.