FORELDREKONTAKTER

 • Hver vår velges nye foreldrekontakter og vararepresentanter fra 1.- 7.trinn.
 • Kommende 1. trinn velger foreldrekontakter på besøksdagene i mai/juni.
 • Hver høst inviteres alle foreldrekontakter til et samarbeidsmøte for en gjennomgang av oppgavene.  Rektor i samarbeid med FAU-leder inviterer til møtet.


FAU-STYRET (oppstart med ny ordning våren 2014)
Det velges to representanter på alle trinn våren 2014. 

Fra skoleåret 2015-16 velges kun en representant til FAU.
1. trinn velges en representant for ett år og en representant for to år. Deretter velges en representant hvert år som skal sitt i FAU i to år.  På 7. trinn velges den andre representanten for ett år.   FAU-leder velges for ett år av gangen, det samme gjelder for nestleder. 

Representanter til FAU-styret /skolemiljøutvalg velges på våren.

Disse funksjonene ligger i FAU-styret:

 • FAU-leder / leder av driftsutvalget og skolemiljøutvalget
 • Nestleder er representant i driftsutvalget
 • 2 vararepresentanter til driftsutvalget og skolemiljøutvalget
 • Sekretær
 • Materialforvalter og ansvarlig for videresending av gjenglemt tøy og utstyr
 • Kasserer
 • Som hovedregel rykker nestleder opp som leder i sitt andre år

FAU-leder sammen med FAU-styret følger opp hjem-skole samarbeidet med utgangspunkt i skolens planer for dette arbeidet.

 • Samarbeidsplan for hjem-skole.
 • Gjøre seg kjent med skolens plandokumenter.
 • Komme med innspill til rektor om temaer foreldrene er opptatt av.  Vurdere om det skal arrangeres egne temakvelder.
 • Minne om og følge opp arrangement som de ulike trinn har ansvar for gjennom året (se egen plan for dette).
 • Sørge for at alle arrangement blir evaluert og at skolen får skriftlig tilbakemelding på endring av planer.
 • Komme med innspill til driftsutvalgssaker / skolemiljøutvalg.
 • FAU-leder innkaller til møter i FAU-styret. 
 • FAU-leder har faste samarbeidsmøter med rektor (ca et møte hver måned).
 • FAU-leder er skolens kontaktperson i forbindelse med TV-aksjonen.
 • FAU-leder er leder i driftsutvalget.  Driftsutvalget har seks møter i løpet av et skoleår.
 • Representant fra FAU deltar på samarbeidsmøte for foreldrekontakter hver høst.