En asylsøker er i en prosess der han eller hun søker om beskyttelse, og derfor kan få innvilgelse eller avslag på dette.

En flyktning er en person som fått innvilget beskyttelse og har fått opphold i Norge.

Antall asylsøknader *) i Norge registrert per uke etter statsborgerskap:

 

 Statsborgerskap

Uke 45 2015

Uke 46 2015

Uke 47 2015

 1

 Afghanistan

899

707

606

 2

 Syria

692

747

699

 3

 Irak

228

270

203

 4

 Iran

166

192

155

 5

 Pakistan

128

126

33

 6

 Andre land

339

460

412

 

 Totalt

2 452

2 502

2 108

*) Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Asylmottak
Asylmottak er en statlig oppgave. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for at asylsøkere i Norge har et botilbud og får penger til livsopphold. UDI skal tilpasse antall plasser i asylmottakene etter behovet.

Asylmottak drives i hovedsak av private aktører etter avtale med UDI. Kommunen yter helsetjenester og sørger for plasser i barnehage og skole. 

Bosetting og integrering
Bosetting av flyktninger er frivillig for kommunen. På bakgrunn av en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtar kommunestyret hvor mange flyktninger kommunen skal bosette. For flyktningene som har fått opphold i Norge og kommer til Hamar, er kommunen ansvarlig for bosetting og integrering.