Asylmottak er en statlig oppgave. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for at asylsøkere i Norge har et botilbud og får penger til livsopphold.  UDI skal tilpasse antall plasser i asylmottakene etter behovet.

Asylmottak drives i hovedsak av private aktører etter avtale med UDI. Kommunen yter helsetjenester og sørger for plasser i barnehage og skole.

Hamar statlige mottak, Ormseter AS
Hamar statlige mottak har vært i drift siden 1999. Det startet med 75 plasser og har etter det økt kapasiteten trinnvis i tråd med UDI's føringer. Avtalen om 130 plasser gjelder for 3 år (fra 2014), og med mulighet for en forlengelse på tre år til. Fra 1. november 2015 ble 20 av plassene frigjort til enslige mindreårige flyktninger
 

Ulike typer mottak
Asylsøkere bor på transittmottak til de har gjennomført asylintervjuet sitt. Det finnes egne transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Etter asylintervju hos UDI flyttes asylsøkeren til et ordinært mottak, hvor han/hun bor mens søknaden blir behandlet.

I år ble det etablert to ankomstsentre, ett i Østfold og ett i Finnmark. Dette har økt kapasiteten og forenklet mottakssystemet. Ved ankomstsentrene skjer en samordnet registrering av asylsøkere hos politiet og i UDI’s mottakssystem. Etter noen dager flyttes asylsøkerne videre.

Det er også etablert midlertidig overnatting (akuttplasser) flere steder i Norge for å sikre alle asylsøkere et tilbud når det ikke er plass i ordinære mottak.