1. Før utbygging må det sendes inn søknad om sanitærabonnement. Dette skal gjøres av godkjent foretak på vegne av utbygger. Godkjent foretak kan være rørlegger, entreprenører med flere. Godkjent foretak skap også utføre arbeidet.

Etter at arbeidet er utført skal det sendes innmålingsdata for anlegget til kommunen. Kommunen har mulighet til å nekte tilknytning til det kommunale anlegget, hvis dette ikke overholdes. (En litt rar formulering da ledningen vel er koblet på når arbeidet er utført.)


2. Følgende må vedlegges søknaden:

Samarbeidsavtale hvis det er flere abonnenter på samme stikkledning og avtale med grunneier hvis stikkledningen krysser annen manns grunn. Avtalene må tinglyses.

  • Når felles private stikkledningsanlegg etableres, tinglyses som regel en erklæring som beskriver hvem som omfattes, ansvarsforhold, plikter og rettigheter. Tinglyste erklæringer ligger hos Statens kartverk.


3. Mulighet for kommunalt tilskudd

Hamar kommune har vedtatt regler for tilskudd til private stikkledninger med høye kostnader. Nedenfor er link til regelverket.


4. For å koble seg til offentlig vann og avløp må en betale tilkoblingsavift.

Mjøsa  - den største vannkilden i våre region