Illustrasjonsfoto fra Adobe Stock. Kreftsyk mor med datter.Mange vil oppleve at det er vanskelig å få og leve med en kreftsykdom eller annen livstruende sykdom. Det er ofte mye usikkerhet forbundet med disse sykdommen, og det er mange spørsmål som krever svar. For å lette prosessen for de som blir rammet av alvorlig sykdom, har kommunen en egen kreftkoordinator til dette.

Tilbudet er et lavterskeltilbud, og alle kan ta kontakt; enten pasienten selv, pårørende, venner, fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Det krever ingen henvisning, og alle henvendelser blir besvart. Tilbudet er gratis. 


Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?

  • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt.
  • Lindre symptomer av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig art.
  • Gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen.
  • Hjelp til med å samordne tilbud og tjenester til alvorlig syke og deres pårørende, og være et bindeledd mellom ulike nivåer og tjenester.
  • Tilby støttesamtale til pasienter og deres pårørende
  • Ivareta barn som pårørende og være et bindeledd mellom familie, skole/SFO, barnehage og helsestasjon der det er behov for det. 
  • Være kontaktperson dersom det er behov for opphold på Lindrende enhet ved Prestrudsenteret.


Kreftkoordinator samarbeider tett med:

Hjerte - formet med fingrene. Illustrasjonsfoto fra Adobe Stock.