Mange vil oppleve at det er vanskelig å få og leve med en kreftsykdom eller annen livstruende sykdom. Det er ofte mye usikkerhet forbundet med disse sykdommen, og det er mange spørsmål som krever svar.

For å lette prosessen for de som blir rammet av alvorlig sykdom, har kommunen en egen kreftkoordinator til dette.

Tilbudet er et lavterskeltilbud, og alle kan ta kontakt; enten pasienten selv, pårørende, venner, fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Det krever ingen henvisning, og alle henvendelser blir besvart. Tilbudet er gratis. 

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?

 • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt.
 • Lindre symptomer av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig art.
 • Gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen.
 • Hjelp til med å samordne tilbud og tjenester til alvorlig syke og deres pårørende, og være et bindeledd mellom ulike nivåer og tjenester.
 • Tilby støttesamtale til pasienter og deres pårørende
 • Ivareta barn som pårørende og være et bindeledd mellom familie, skole/SFO, barnehage og helsestasjon der det er behov for det. 
 • Være kontaktperson dersom det er behov for opphold på Lindrende enhet ved Prestrudsenteret.

Kreftkoordinator samarbeider tett med :

 • Hjemmesykepleien
 • Lindrende enhet
 • Kreftsykepleiere i kommunen
 • Tjenestekoordinatorene i kommunen
 • Fastlegene
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Helsestasjonen
 • NAV
 • Hospice Sangen
 • Kreftforeningen
 • Sosionom
 • Prestetjenesten
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling på Ullevål