Kommunal planstrategi

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode.

Utviklingstrekk og utfordringer – kunnskapsgrunnlag 2018 finner du her.

Planstrategien for inneværende kommunestyreperiode vedtok kommunestyret i møte den 25.03.2020 . Planstrategien for 2020-2023 finner du her.

Miljøverndepartementet (MD) har laget en veileder om kommunal planstrategi som sier litt mer om hva planstrategien skal være - og ikke være. Hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i fireårsperioden. I planstrategien skal kommunens muligheter og utfordringer vurderes, slik at kommunens reelle behov skal styre planleggingen