Kommunal planstrategi

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode.

Utviklingstrekk og utfordringer – kunnskapsgrunnlag 2018, som er grunnlaget for neste kommunestyreperiode (2019 – 2023) er allerede utarbeidet. Kommunestyret hadde dokumentet som sak i møtet den 26.09.2018 og vedtok å oppfordre lokalpartiene til å bruke dokumentet som grunnlag for drøfting av sine valgprogram.

Utviklingstrekk og utfordringer – kunnskapsgrunnlag 2018 finner du her.

 

Planstrategien for inneværende kommunestyreperiode vedtok kommunestyret i møte den 28.09.2016 – Planstrategi for Hamar kommune 2016-2019. 

Planstrategien for 2016-2019 finner du her.

 

Miljøverndepartementet (MD) har laget en veileder om kommunal planstrategi som sier litt mer om hva planstrategien skal være - og ikke være. Hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i fireårsperioden. I planstrategien skal kommunens muligheter og utfordringer vurderes, slik at kommunens reelle behov skal styre planleggingen

Med vedtaket av planstrategien i 2016 vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides en ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel. Dette arbeidet er nå fullført.