Booppfølgingstjenesten i Hamar kommune er organisert sammen med ROP-team i avdeling Mestring og Helse. Tjenesten er vedtaksbasert og individuelt tilpasset. Booppfølgingsteamet består av personer med sosialfaglig-, helsefaglig- og realfaglig bakgrunn.

Besøksadresse:
Vangsveien 121, 2318 HAMAR

Postadresse:
Booppfølgingsteam, Hamar kommune
Postboks 4063, 2306 Hamar

Du treffer oss mellom kl. 0800 - 2000 på hverdag og mellom kl. 1200 - 2000 lørdag, søndag og høytidsdager.

  • Telefon ved nye henvendelser: Lena Meistad Nysæther tlf. 908 02 799.
  • Vakttelefon kveld (1530 - 2000) og helg: 902 15 883.

Hva er booppfølging:

  • Praktisk hjelp i boligen
  • Hjelp til å koordinere avtaler og strukturere hverdagen
  • Hjelp til kontakt med offentlige kontorer, f.eks. NAV, fastlege, boligvirkemidler eller andre kommunale tjenester
  • Råd og veiledning i bo – og boligspørsmål

Tjenesten baserer seg på deltakelse og medvirkning fra beboer, der målet er økt mestring, selvstendighet, aktivitet og deltakelse i et vanlig dagligliv.

Boveilederen jobber oppsøkende. Henvisning til booppfølging har lav terskel. Boveileder er underlagt lov om taushetsplikt.

Hvordan søke om booppfølging?
Du kan selv søke om booppfølgingstjeneste ved å henvende deg til Hamar kommune eller via andre tjenester du har kontakt med. Henvisningsskjema sendes pr. post eller leveres i rådhusets servicekontor.

Hvem kan søke / målgruppe for booppfølging? 
Personer over 18 år som har behov for helhetlig oppfølging, veiledning og praktisk bistand i hjemmet grunnet psykisk eller sosiale vansker, rusmiddelavhengighet eller andre utfordringer knyttet til å meste bosituasjonen. Personer kan bo i kommunal eller privat bolig, institusjon eller andre boformer.