Støtte til Eidsiva Bioenergi og Trehørningen Energisentral

Hamar kommunestyre   har vedtatt å gi Eidsiva Bioenergi AS (tidligere Hamar Regionen Fjernvarme AS) fritak fra eiendomsskatt. Eidsiva Bioenergi AS har oppført et avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen i Hamar; Trehørningen Energisentral. Anlegget ble ferdigstilt i november 2011.

Fritaket gjelder for en periode på ti år fra anlegget sto ferdig; det vil si for årene 2012 - 2021, og under forutsetning av at det ikke er lønnsomhet i driften i perioden. Hamar Kommune meldte saken til EFTA Surveillance Authority (ESA) under gruppeunntakene for statsstøtteregelverket i mars 2017. Eidsiva Bioenergi har betalt eiendomsskatt fra og med 2012, og vil få innbetalt skatt refundert etterskuddsvis.

Lenker til saksbehandling: 

Grunnlag for støtten
Støtten er begrunnet i at avfallsforbrenningsanlegget gir store fordeler for kommunen og regionen for øvrig når det gjelder avfallshåndtering, fornybar energi, miljø, og klima. Lokal forbrenning av avfall går til å forsyne nærområdet med fjernvarme, noe som også reduserer miljøutslipp knyttet til transport. Dette gir en fremtidsrettet og miljøvennlig håndtering av regionens avfall, i tråd med lokale, regionale og nasjonale mål for avfallsbehandling.

Faktisk innvilget støtte for årene 2012 – 2014 vil bli utbetalt i mars 2017. Det er ikke innvilget støtte for 2015.