Grunnskoletilbudet gjelder voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område. Du kan selv bestemme hvor mange fag du vil ta, og dine kunnskaper og ferdigheter i fagene bestemmer hvor lang opplæringstid du trenger. Som deltaker får du terminkarakter i fagene, og du kan ta eksamen etter ett eller to år.

Grunnskolen for voksne (GRV) er komprimert til maksimalt 2 trinn, og gir opplæring i fem fag etter lokale læreplaner bygd på kompetansemålene i kunnskapsløftet -06. Undervisning 26 timer i uka. Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig grunnskole for barn og unge. Dette er vanligvis de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og to av de muntlige fagene, samfunnsfag og naturfag for å få grunnskolevitnemål. 

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring. Du vil få tilsendt informasjon før opplæringen starter,  og vil få innkalling til kartleggingssamtale. Du kan velge mellom to alternativer.

Alternativ 1: Eksamensrettet
Opplæringen kan føre fram til grunnskolevitnemål. Dette gir rett til å søke videregående opplæring. For å få fullverdig vitnemål,
kreves det karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag
og religion, livssyn og etikk (RLE). Man kan også ta eksamen i enkeltfag. 

Privatisteksamen
Fagene kan dessuten tas som privatist hvis man har rett til grunnskole etter § 4A-1 i opplæringsloven.  
Hamar kommune har tilbud om opplæring i disse fagene:

 •  Norsk
 •  Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Alternativ 2: Opplæring i grunnleggende ferdigheter
Dette er opplæring i grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Grunnleggende
dataferdigheter hører også med til denne opplæringen. 


Hvem kan søke grunnskole for voksne?

Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående skole for ungdom, har rett til slik opplæring.(§ 4A-1 i Opplæringsloven).

Voksne med rett til grunnskoleopplæring (§ 4A-1), har rett til spesialundervisning hvis en ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet. (§ 4A-2).

Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold og norsk personnummer. Man kan ta ett eller flere fag samtidig. Tilbudet gis på dagtid. Dette tilbudet følger grunnskolens ferier i Hamar.

Inntak

 • Hovedinntak mai/juni med søknadsfrist 15. februar.  
 • Søknader behandles ellers fortløpende.
 • Søknaden sendes til Hamar Læringssenter, avdeling Olsrud, Olsrudvegen 70, 2322 Ridabu.
 • Oppstart i følge skoleruta, ca. 15. august. 
 • Alle søkere vil få tilsendt informasjon før opplæringen starter,  og vil få innkalling til kartleggingssamtale.


Klagemulighet

 •  Frist for å påklage vedtaket - 3 uker etter mottatt svar. Klagen sendes Olsrud voksenopplæringssenter.
 • Klageinstans: Utdanningsdirektøren


Rådgiver
Hamar læringssenter tilbyr rådgiving om videre skolegang i Norge. Rådgiveren kan hjelpe deg med å avklare disse spørsmålene:

 • Informasjon om videre skolegang/utdanning i Norge
 • Sende dokumenter/vitnemål for oversetting og godkjenning
 • søknad på videregående skole 


Gjeldende lov og regelverk: Opplæringslova, kap.4A.§4A-1§4A-2