Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område:

 • hvis du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
 • hvis du har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter.​


​Det pedagogiske tilbudet kan være:

 • Kommunikasjon, generell språkstimulering og alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Vedlikeholde og videreutvikle språk – og samtaleferdigheter
 • Lese- og skriveopplæring
 • Dataopplæring (tekstbehandling, e-post, Internett)
 • Matematikkopplæring (f.eks. å oppøve ferdigheter i forhold til tallforståelse, penger, budsjett, tid, mål, vekt)
 • Samfunnsorientering
 • Sosiale ferdigheter
 • Motorisk fysisk trening
 • Mestring av dagliglivets gjøremål ​


For å nå målene bruker vi aktiviteter og metoder som er motiverende og som tar hensyn til individuelle behov hos den enkelte. For eksempel kan fysisk aktivitet, sansestimulering og musikk være svært gode metoder for å nå mål om økte kommunikasjonsferdigheter eller sosiale ferdigheter.

Retten til spesialundervisning på grunnskolens område er nedfelt i Opplæringsloven § 4A-2.


Hvem kan søke spesialundervisning for voksne?

Sakkyndig vurdering
For å få innvilget en søknad om voksenopplæring etter § 4A-2 (Rett til spesialundervisning på grunnskolens område) må det foreligge en uttalelse fra HIPPT, pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT) som tilrår en slik opplæring. Henvendelse til HIPPT kan gjøres direkte eller gjennom Olsrud voksenopplæring.

Organisering
Opplæringa gis som enetimer eller i gruppe og organiseres ut fra den enkeltes behov med hensyn til innhold, omfang, sted og tidspunkt.

Hvordan søker du?
Dersom du ønsker å søke om spesialundervisning ved Olsrud voksenopplæring, fyller du ut eget søknadsskjema.
Søknadsskjemaet finner du på,( du må skrive det ut) www.hamar.kommune.no/ eller ved å kontakte Olsrud voksenopplæring.
Elever som ønsker hjelp til søknad, kan ta kontakt med Olsrud voksenopplæring.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 15. februar.
​Søknadskjema undervisning på Olsrud ligger her.