Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Salgsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol.

Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Serveringsbevilling

Bevillingsplikt
Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling, gitt av kommunen.  Bevillingsplikten gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i, eller like utenfor serveringslokalet. 
Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt.  Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Krav på bevilling  
Serveringsbevilling skal gis dersom serveringslovens krav om daglig leder og om vandel er oppfylt, og dersom politimessige hensyn ikke gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Hvem søker om bevilling?
Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling.  Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Overdragelse av serveringsvirksomhet
Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.  Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene derved blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.
Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen nevnte frist på 30 dager, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Kriterier/vilkår

Bevillingen gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Daglig leder
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet.  Daglig leder må ha bestått etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Vandelskrav
Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.  De må heller ikke ha overtrådt annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Melding til Mattilsynet
Søker må sende melding om virksomheten til Mattilsynet.

Forholdet til plan- og bygningsloven
Det må foreligge godkjenning for bruk av lokalet til serveringsformål, i medhold av plan- og bygningsloven.

Bevillinger vedrørende alkohol og servering administreres av Hamar kommune, Administrativ avdeling.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Keth Nafstad, tlf: 62 56 32 91

Anne Lisbeth H. Sveen, tlf: 62 56 32 90


Ved søknad om salgsbevilling/skjenkebevilling må følgende vedlegg bofølge søknaden, eventuelt ettersendes.

 • Nødvendige vedlegg vedr. salg: (Jfr. søknadsskjemaet punkt 1-5)
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten.
 • Målsatt tegning av utsalgsstedet.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven.
   
 • Nødvendige vedlegg vedr. skjenking: (Jfr. søknadsskjemaet punkt 1-5, 7,9 og 11)
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten.
 • Målsatt tegning av skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforhold bekreftet av selskapets revisor.
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (fylkesskattekontoret)
 • Atkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.)

 

Lenker: