Rett til å klage ved Stortingsvalget
Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av stortingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over fylkesvalgstyrets valgoppgjør må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret foreligger.

Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret, fylkesvalgstyret, Fylkesmannen, departementet eller Stortingets administrasjon.

  • Klage over valget i Hamar kan sendes til: Valgstyret i Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar eller pr e-post til: postmottak@hamar.kommune.no


Rett til å klage ved Sametingsvalget
Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget i den valgkretsen der vedkommende er innført i Sametingets valgmanntall. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt innført i valgmanntallet, klagerett.

Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over opptellingsvalgstyrets valgoppgjør må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret foreligger.

Sametinget er klageinstans.

Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for samevalgstyret i kommunen, opptellingsvalgstyret i kretsen eller Sametingets administrasjon.

  • Klage over valget i Hamar kan sendes til: Valgstyret i Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar eller pr e-post til: postmottak@hamar.kommune.no