Våre aktiviteter nå

Læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet
Fra oktober 2017 til mai 2018 arrangerer USHT, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, læringsnettverk innenfor innsatsområdet «Forebygging og behandling av underernæring» Det er utarbeidet nasjonale tiltakspakker for sykehjem og hjemmetjenesten for dette området .

To læringsnettverk deltar, ett i Kongsvinger og ett i Hamar/Ringsaker. Totalt 7 kommuner (Kongsvinger, Grue, Stange, Hamar, Stor-Elvdal, Åmot og Ringsaker) og 11 forbedringsteam startet opp i oktober. Nederst på siden kan du lese mer om læringsnettverk.

Kontaktpersoner:
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no , Hamar,  tlf. 986 31 171
Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no , Hamar tlf. 993 08 232


Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Programmet består av en E-læringsplattform med nettforelesninger, videoeksempler, quiz, caser og refleksjonsspørsmål. Det arrangeres gruppesamlinger på arbeidsplassen med gruppeleder fra kommunen. Totalt 7 kommuner deltar (Stor-Elvdal, Tynset, Trysil, Ringsaker, Løten, Hamar, Rendalen). 

Kontaktperson:
Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no , Hamar tlf. 993 08 232
 

Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Utvikling av modell for avlastningstilbud - Hamar
I samarbeid med Hamar Frivilligsentral og Hamar kommune har Utviklingssenteret startet et prosjekt som innebærer avlastning for pårørende som bor sammen med personer med demens, og til pasienter som får lindrende omsorg og behandling i hjemmet. Avlastning gis av frivillige og de rekrutteres av prosjektleder sammen med Hamar Frivilligsentral.

Kontaktperson: Helene Ottosson, Hamar, tlf 907 84 425

Seniorgründere: Møteplasser og aktiviteter. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, frivillige organisasjoner og seniorer i Hamar
Hensikten med prosjektet er å skape attraktive møteplasser og aktiviteter for seniorer for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Det skal rekrutteres seniorgründere og utvikles en app for seniorer i Hamar. 

Kontaktperson: Stine Hellebergshaugen, Hamar, tlf 906 24 460

Kompetansehevende tiltak i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming – Hamar
Det jobbes med å utvikle en ordning for å styrke fag- og tjenesteutvikling, samt å heve de ansattes kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming. 

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - Hamar

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422
 
Lindrende omsorg i hjemmet og pårørendes situasjon:  Validering av kartleggingsskjema.
Validere kortversjonen av et kartleggingsskjema (Caregiver Reaction Assessment) slik at skjemaet kan brukes i praksis som grunnlag for målrettet og systematisk oppfølging av pårørende

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422
 

Videreutvikling av arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten – koordinator, individuell plan, dagaktivitets- og avlastningstilbud. Et samarbeid med Hamar, Stange og Os kommune.

Kontaktperson: Inger Marie Raabel, Hamar, tlf 919 10 926


Du kan lese mer om prosjektene våre på den nasjonale siden.


Læringsnettverk

 I trygge hender

Illustrasjon - legemiddelprogrammet. En pille for alt som er ille...Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender 24-7 – bruker læringsnettverk som metode for å hjelpe ansatte i helse- og omsorgstjenesten med å sette i gang forbedringstiltak i praksis. Konseptet læringsnettverk er opprinnelig utviklet av det amerikanske Institute for Healthcare Improvement. Læringsnettverk har i flere år blitt brukt som metode for forbedringsarbeid i Norge blant annet av legeforeningen. Det er utarbeidet tiltak som har dokumentert effekt i praksis, gir gode data for evaluering av tiltakene og har støtte i norske fagmiljøer.

Hva er et læringsnettverk?

Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av tiltak på egen arbeidsplass. Nettverket består av tre arbeidssamlinger og mellom samlingene skal det gjøres avtalt arbeid på egen arbeidsplass. Deltakerne på læringsnettverket arbeider i tverrfaglige team med innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. Det skal lages en fremdriftsplan og en sluttrapport. Læringsnettverket går over 9 måneder.
Teamene følges opp av utviklingssenteret. Det tilbys veiledning på samlingene og mellom samlingene. Samme team skal delta på alle de tre samlingene. Teamene skal bestå av tre til fem personer som til daglig jobber direkte med pasientarbeid.

På den siste samlingen presenterer teamene resultater og teamene planlegger, i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene bør spres til alle avdelinger på sykehjemmet/sykehjemmene og alle soner/enheter i hjemmetjenesten. 

Hensikten med læringsnettverk:

  • Alle team skal komme i gang med systematisk oppfølging av et utvalg pasienter. Tiltakene er konkretisert i tiltakspakka.
  • Deltakerne får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring på egen arbeidsplass og ovenfor samarbeidspartnere.
  • Forbedringsarbeidet fortsetter på egen arbeidsplass etter at læringsnettverksperioden er avsluttet.
  • Teamene er en del av et interkommunalt nettverk for felles læring og erfaringsutveksling.

Erfaringer

Erfaringer fra denne typen forbedringsarbeid viser at et godt resultat også er avhengig av at ledelsen i virksomhetene engasjerer seg i gjennomføringen, blant annet ved å støtte opp om teamene som skal drive prosessen lokalt. Lederne må sørge for at teamene får avsatt tid til å planlegge, innføre og følge opp tiltakene som besluttes iverksettes. Lederne har også ansvar for spredning til andre avdelinger og soner.