Våre aktiviteter nå

Læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet

Fra oktober 2018 til mai 2019 arrangerer USHT, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, læringsnettverk innenfor innsatsområdet «Forebygging og behandling av underernæring». Første samling blir 17. og 18. oktober. Det er utarbeidet nasjonale tiltakspakker for sykehjem og hjemmetjenesten på dette området. Invitasjon til læringsnettverket blir sendt ut etter sommerferien til virksomhetsledere innenfor pleie og omsorg (eller tilsvarende ledernivå). For å få et best mulig utbytte av deltagelse i et læringsnettverk er det viktig at forbedringsteamene er riktig sammensatt og at lederne og deltagerne får informasjon om hva som forventes av dem. Det blir i forkant av læringsnettverket holdt videomøte med sentrale ledere i kommunene. Nederst på siden kan du lese mer om læringsnettverk.

Kontaktpersoner:
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no , Hamar,  tlf. 986 31 171
Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no , Hamar tlf. 993 08 232


Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Programmet består av en E-læringsplattform med nettforelesninger, videoeksempler, quiz, caser og refleksjonsspørsmål. Det arrangeres gruppesamlinger på arbeidsplassen med gruppeleder fra kommunen. Totalt 7 kommuner deltok vår 2018  (Stor-Elvdal, Tynset, Trysil, Ringsaker, Løten, Hamar, Rendalen). Ny samling arrangeres den 30 august 2018 for de kommuner som ønsker å starte opp med opplæringspakken. 

Kontaktperson:
Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no , Hamar tlf. 993 08 232
 

Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Utvikling av modell for avlastningstilbud - Hamar
I samarbeid med Hamar Frivilligsentral og Hamar kommune har Utviklingssenteret et treåring prosjekt (2015 – 2018) som innebærer at frivillige får opplæring og gir avlastning til pårørende som har tyngende omsorgsoppgaver. De frivillige rekrutteres av prosjektleder sammen med Hamar Frivilligsentral. Målet er å lette omsorgsbyrden til pårørende. Gjennom prosjektperioden har 20 frivillige blitt kurset så langt og 14 pårørende har fått støtte av de frivillige. De frivillige har per august sammenlagt bidratt med 490 timer hos de pårørende. Det arbeides med videre implementering etter endt prosjektperiode. Nytt kurs for frivillige som ønsker å starte opp blir den 12. sept. For mer info, kontakt prosjektleder.

Kontaktperson: Helene Ottosson, Hamar, tlf 907 84 425

Seniorgründere: Møteplasser og aktiviteter. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, frivillige organisasjoner og seniorer i Hamar
Hensikten med prosjektet er å skape attraktive møteplasser og aktiviteter for seniorer for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Det er rekruttert seniorgründere og flere aktiviteter som «seniorlesere» og «seniorkameratene» er godt i gang. Appen «Hei» er utviklet i samarbeid med Hamarregionen Utvikling med en egen modul «Seniorliv» som viser aktiviteter for seniorer i Hamar.  

Kontaktperson: Stine Hellebergshaugen, Hamar, tlf 906 24 460

Kompetansehevende tiltak i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming – Hamar
Det jobbes med å utvikle en ordning for å styrke fag- og tjenesteutvikling, samt å heve de ansattes kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming. 

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - Hamar

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422
 
Lindrende omsorg i hjemmet og pårørendes situasjon:  Validering av kartleggingsskjema.
Validere kortversjonen av et kartleggingsskjema (Caregiver Reaction Assessment) slik at skjemaet kan brukes i praksis som grunnlag for målrettet og systematisk oppfølging av pårørende

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422
 

Videreutvikle arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten - et samarbeidsprosjekt med Hamar, Stange og Os kommune

Hensikten med prosjektet er at personer med demens i hjemmetjenesten og deres pårørende opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet.

Arbeidslagsmodellen videreutvikles og prøves ut i 8 måneder (april - desember 2018).
Intervensjonen består av 7 tiltak, utvalgt av de tre deltagende kommuner.

 1. Innføre systematisk kartlegging av pasientens kognitive funksjon, livsløp, ernæring og pårørendes situasjon.
 2. Innføre et system for utvidet primærkontakt – tilpasset pasientgruppa og pårørendes behov.
 3. Innføre «Tiltakspakke demens» (En oppfølgingsmodell for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende utviklet av Aldring og helse).
 4. Utvikle et system for pårørendeinvolvering og støtte.
 5. Tilby differensierte og fleksible aktivitets- og avlastningstilbud.
 6. Gjennomføre kompetansehevende tiltak til ansatte.
 7. Styrke samarbeid med fastlege om diagnose og oppfølging av pasienten.

Kontaktpersoner:      
Bente Ødegård Kjøs, USHT, tlf. 
986 31 171 (prosjektleder)
Tone Hagen, Hamar kommune (prosjektmedarbeider)
Julie Nohre Evensen, Stange kommune (prosjektmedarbeider)
Elin Grue, Os kommune (prosjektmedarbeider)       

Velferdsteknologiens ABC

Opplæringspakken holdes for kommunene Hamar, Stange og Løten høsten 2018. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag.

Kontaktperson:
Heidi Røste, heidi.roste@hamar.kommune.no , Hamar kommune, tlf 99 64 60 83

Skal vi snakke om det?

Prosjektet ønsker å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse uansett alder og livssituasjon, samt føre til en helhetlig innsats for å styrke befolkningens seksuelle helse. Målet er at kommunene i Hedmark vil ivareta formålene i Meld.St.15 «Leve hele livet» og Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan «Snakk om det!». Målgruppe er ansatte i alle kommuner i Hedmark som arbeider med lindrende, palliativ omsorg og behandling. Det vil bli avholdt kurs i januar/februar 2019. 

Kontaktperson:
Wenche Fjeld, wenche.fjeld@hamar.kommune.no , Hamar kommune, tlf 94 82 54 11.


Du kan lese mer om prosjektene våre på den nasjonale siden.


Læringsnettverk

 I trygge hender

Illustrasjon - legemiddelprogrammet. En pille for alt som er ille...Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender 24-7 – bruker læringsnettverk som metode for å hjelpe ansatte i helse- og omsorgstjenesten med å sette i gang forbedringstiltak i praksis. Konseptet læringsnettverk er opprinnelig utviklet av det amerikanske Institute for Healthcare Improvement. Læringsnettverk har i flere år blitt brukt som metode for forbedringsarbeid i Norge blant annet av legeforeningen. Det er utarbeidet tiltak som har dokumentert effekt i praksis, gir gode data for evaluering av tiltakene og har støtte i norske fagmiljøer.

Hva er et læringsnettverk?

Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av tiltak på egen arbeidsplass. Nettverket består av tre arbeidssamlinger og mellom samlingene skal det gjøres avtalt arbeid på egen arbeidsplass. Deltakerne på læringsnettverket arbeider i tverrfaglige team med innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. Det skal lages en fremdriftsplan og en sluttrapport. Læringsnettverket går over 9 måneder.
Teamene følges opp av utviklingssenteret. Det tilbys veiledning på samlingene og mellom samlingene. Samme team skal delta på alle de tre samlingene. Teamene skal bestå av tre til fem personer som til daglig jobber direkte med pasientarbeid.

På den siste samlingen presenterer teamene resultater og teamene planlegger, i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene bør spres til alle avdelinger på sykehjemmet/sykehjemmene og alle soner/enheter i hjemmetjenesten. 

Hensikten med læringsnettverk:

 • Alle team skal komme i gang med systematisk oppfølging av et utvalg pasienter. Tiltakene er konkretisert i tiltakspakka.
 • Deltakerne får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring på egen arbeidsplass og ovenfor samarbeidspartnere.
 • Forbedringsarbeidet fortsetter på egen arbeidsplass etter at læringsnettverksperioden er avsluttet.
 • Teamene er en del av et interkommunalt nettverk for felles læring og erfaringsutveksling.

Erfaringer

Erfaringer fra denne typen forbedringsarbeid viser at et godt resultat også er avhengig av at ledelsen i virksomhetene engasjerer seg i gjennomføringen, blant annet ved å støtte opp om teamene som skal drive prosessen lokalt. Lederne må sørge for at teamene får avsatt tid til å planlegge, innføre og følge opp tiltakene som besluttes iverksettes. Lederne har også ansvar for spredning til andre avdelinger og soner. 
 

Mer om pasientsikkerhetsprogrammet kan du lese her: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/