Våre aktiviteter nå

Læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet

Fra oktober 2018 til mai 2019 arrangerer USHT, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, læringsnettverk innenfor innsatsområdet «Forebygging og behandling av underernæring». Første samling blir 17. og 18. oktober. Det er utarbeidet nasjonale tiltakspakker for sykehjem og hjemmetjenesten på dette området. Invitasjon til læringsnettverket blir sendt ut etter sommerferien til virksomhetsledere innenfor pleie og omsorg (eller tilsvarende ledernivå). For å få et best mulig utbytte av deltagelse i et læringsnettverk er det viktig at forbedringsteamene er riktig sammensatt og at lederne og deltagerne får informasjon om hva som forventes av dem. Det blir i forkant av læringsnettverket holdt videomøte med sentrale ledere i kommunene. Nederst på siden kan du lese mer om læringsnettverk.

Kontaktpersoner:
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no , Hamar,  tlf. 986 31 171
Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no , Hamar tlf. 993 08 232

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Programmet består av en E-læringsplattform med nettforelesninger, videoeksempler, quiz, caser og refleksjonsspørsmål. Det arrangeres gruppesamlinger på arbeidsplassen med gruppeleder fra kommunen. Totalt 7 kommuner deltok vår 2018  (Stor-Elvdal, Tynset, Trysil, Ringsaker, Løten, Hamar, Rendalen). Ny samling arrangeres den 30 august 2018 for de kommuner som ønsker å starte opp med opplæringspakken. 

Kontaktperson: Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no , Hamar tlf. 993 08 232

Seniorgründere: Møteplasser og aktiviteter. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, frivillige organisasjoner og seniorer i Hamar

Hensikten med prosjektet er å skape attraktive møteplasser og aktiviteter for seniorer for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Det er rekruttert seniorgründere og flere aktiviteter som «seniorlesere» og «seniorkameratene» er godt i gang. Appen «Hei» er utviklet i samarbeid med Hamarregionen Utvikling med en egen modul «Seniorliv» som viser aktiviteter for seniorer i Hamar.  

Kontaktperson: Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar kommune, tlf 906 52 165
(i permisjon: Stine Hellebergshaugen, Hamar, tlf 
906 24 460)

Kompetansehevende tiltak i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming – Hamar

Prosjektet har blitt gjennomført i flere faser. Innledningsvis (2016) ble det gjort kartlegging av ansattes kompetanse og behov for kompetanseutvikling i lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Ut fra dette ble det satt fokus på smerter og smertekartlegging med smertekartleggingsverktøyet MOBID2. Det ble gjennomført undervisning om smerter og hvordan bruke MOBID2 blant ansatte i boenheter for mennesker med utviklingshemming i Hamar og Ringsaker. MOBID2 er etter dette innført i flere boenheter i de to kommunene.

Det ble laget et opplæringshefte i lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Videre ble det skrevet et notat fra prosjektet (2017). Prosjektet er videreført i 2018/2019, og det er utarbeidet et e-læringsopplegg som bygger på opplæringsheftet. Det er også laget en film om hvordan MOBID2 kan brukes til denne målgruppen. I 2019 blir det etablert et nettverk for ansatte som jobber for mennesker med utviklingshemming. Første møte i nettverket er i mars 2019.

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422

Lindrende omsorg i hjemmet og pårørendes situasjon:  Validering av kartleggingsskjema om pårørendes situasjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Pårørendeveilederen beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte. Et skjema som kan brukes til dette må dekke det som er viktig for pårørende i en pleie – og omsorgssituasjon og være anvendbart for helsepersonell i en travel hverdag. Kartleggingsskjemaet Caregiver Reaction Assessment (CRA-N) er opprinnelig langt, men er forenklet til syv områder. USHT har sammen med medarbeidere på OsloMet (Grov) og Karlstads Universitet (Wilde-Larsson) validert kortversjonen av CRA-N.  193 pårørende til alvorlig syke som mottar lindrende omsorg i hjemmet har deltatt. Foreløpige resultater viser at det korte skjemaet fanger opp/overlapper den lange versjonen. Dette tilsier at ansatte har et kunnskapsbasert kartleggingsskjema innen lindrende omsorg og behandling som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Resultatene skal presenteres i vitenskapelige artikler. Link til disse blir lagt ut når de er publisert.

Kontaktperson: Reidun Hov, Hamar, tlf 932 45 422

Videreutvikle arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten - et samarbeidsprosjekt med Hamar, Stange og Os kommune

Hensikten med prosjektet er at personer med demens i hjemmetjenesten og deres pårørende opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet.

Arbeidslagsmodellen videreutvikles og prøves ut i 8 måneder (april - desember 2018).
Intervensjonen består av 7 tiltak, utvalgt av de tre deltagende kommuner.

 1. Innføre systematisk kartlegging av pasientens kognitive funksjon, livsløp, ernæring og pårørendes situasjon.
 2. Innføre et system for utvidet primærkontakt – tilpasset pasientgruppa og pårørendes behov.
 3. Innføre «Tiltakspakke demens» (En oppfølgingsmodell for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende utviklet av Aldring og helse).
 4. Utvikle et system for pårørendeinvolvering og støtte.
 5. Tilby differensierte og fleksible aktivitets- og avlastningstilbud.
 6. Gjennomføre kompetansehevende tiltak til ansatte.
 7. Styrke samarbeid med fastlege om diagnose og oppfølging av pasienten.

Kontaktpersoner:      
Bente Ødegård Kjøs, USHT, tlf. 
986 31 171 (prosjektleder)
Tone Hagen, Hamar kommune (prosjektmedarbeider)
Julie Nohre Evensen, Stange kommune (prosjektmedarbeider)
Elin Grue, Os kommune (prosjektmedarbeider)       

Trenger vi å snakke om det?

Prosjektet har hatt som mål at ansatte i kommuner får styrket kompetanse i å snakke med pasienter og deres partner om palliativ omsorg og behandling og konsekvenser for gode og nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse. Det har også vært et mål at ansatte sprer kunnskap i sine respektive kommuner om dette temaet. Målgruppe for prosjektet har vært ansatte i alle kommuner, spesielt i Hedmark, men også ansatte i Sykehuset Innlandet har deltatt. Det er gjennomført et kurs over fire dager i januar og februar 2019. I kurset har to arbeidskrav inngått der kursdeltagerne har formidlet kunnskap om tematikken på sine respektive arbeidsplasser. Kurset er forankret i Helse- og omsorgsdepartementets handlngsplan "Snakk om det!". 

Kontaktpersoner:
Wenche Fjeld, wenche.fjeld@hamar.kommune.no , Hamar kommune, tlf 94 82 54 11.
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar kommune, tlf 93 24 54 22.


Du kan lese mer om prosjektene våre på den nasjonale siden.

Tidligere aktiviteter

Velferdsteknologiens ABC

Opplæringspakken holdes for kommunene Hamar, Stange og Løten høsten 2018.  Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag.

Kontaktperson: Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no , Hamar kommune, tlf 906 52 165

Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Utvikling av modell for avlastningstilbud - Hamar

I samarbeid med Hamar Frivilligsentral og Hamar kommune har Utviklingssenteret et treåring prosjekt (2015 – 2018) som innebærer at frivillige får opplæring og gir avlastning til pårørende som har tyngende omsorgsoppgaver. De frivillige rekrutteres av prosjektleder sammen med Hamar Frivilligsentral. Målet er å lette omsorgsbyrden til pårørende. Gjennom prosjektperioden har 20 frivillige blitt kurset så langt og 14 pårørende har fått støtte av de frivillige. De frivillige har per august sammenlagt bidratt med 490 timer hos de pårørende. Det arbeides med videre implementering etter endt prosjektperiode. Nytt kurs for frivillige som ønsker å starte opp blir den 12. sept. For mer info, kontakt prosjektleder.

Kontaktperson: Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar kommune, tlf 906 52 165


 I trygge hender
Læringsnettverk

Illustrasjon - legemiddelprogrammet. En pille for alt som er ille...Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender 24-7 – bruker læringsnettverk som metode for å hjelpe ansatte i helse- og omsorgstjenesten med å sette i gang forbedringstiltak i praksis. Konseptet læringsnettverk er opprinnelig utviklet av det amerikanske Institute for Healthcare Improvement. Læringsnettverk har i flere år blitt brukt som metode for forbedringsarbeid i Norge blant annet av legeforeningen. Det er utarbeidet tiltak som har dokumentert effekt i praksis, gir gode data for evaluering av tiltakene og har støtte i norske fagmiljøer.

Hva er et læringsnettverk?

Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av tiltak på egen arbeidsplass. Nettverket består av tre arbeidssamlinger og mellom samlingene skal det gjøres avtalt arbeid på egen arbeidsplass. Deltakerne på læringsnettverket arbeider i tverrfaglige team med innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. Det skal lages en fremdriftsplan og en sluttrapport. Læringsnettverket går over 9 måneder.
Teamene følges opp av utviklingssenteret. Det tilbys veiledning på samlingene og mellom samlingene. Samme team skal delta på alle de tre samlingene. Teamene skal bestå av tre til fem personer som til daglig jobber direkte med pasientarbeid.

På den siste samlingen presenterer teamene resultater og teamene planlegger, i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene bør spres til alle avdelinger på sykehjemmet/sykehjemmene og alle soner/enheter i hjemmetjenesten. 

Hensikten med læringsnettverk:

 • Alle team skal komme i gang med systematisk oppfølging av et utvalg pasienter. Tiltakene er konkretisert i tiltakspakka.
 • Deltakerne får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring på egen arbeidsplass og ovenfor samarbeidspartnere.
 • Forbedringsarbeidet fortsetter på egen arbeidsplass etter at læringsnettverksperioden er avsluttet.
 • Teamene er en del av et interkommunalt nettverk for felles læring og erfaringsutveksling.

Erfaringer

Erfaringer fra denne typen forbedringsarbeid viser at et godt resultat også er avhengig av at ledelsen i virksomhetene engasjerer seg i gjennomføringen, blant annet ved å støtte opp om teamene som skal drive prosessen lokalt. Lederne må sørge for at teamene får avsatt tid til å planlegge, innføre og følge opp tiltakene som besluttes iverksettes. Lederne har også ansvar for spredning til andre avdelinger og soner. 
 

Mer om pasientsikkerhetsprogrammet kan du lese her: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/