Våre pågående aktiviteter og prosjekter

Etikknettverk Innlandet  er et forum for erfaringsutveksling og gjensidig kompetanseheving for ledere, ressurspersoner og andre ansatte i kommuner som deltar.

I vår har USHT Innlandet (Oppland og Hedmark), i samarbeid med deltagende kommuner - per dags dato Engerdal, Grue, Løten, Ringsaker, Stange, Sør-Odal, Åmot, Hamar, Rendalen, Stasforvalter og KS, jobbet med et utvidet mandat hvor målet er at alle kommunene i Innlandet blir med i nettverket for å styrke lokalt etikkarbeid. Målet er å bidra til kvalitetsforbedring i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg vil Etikknettverket bidra til at det opprettes regionale etikk-komitéer innen kommunale helse og omsorgstjenester i Innlandet.

Etikknettverk Innlandet har arrangert månedlige webinar medetisk refleksjon i vår. Vi har øvd på 6 - trinnsmodell for etikkrefleksjon, som er et nyttig verktøy for systematisk etikkrefleksjon. Webinarene var åpne både for deltakere i Etikknettverket og andre interesserte.Tema for refleksjonene har vært aktuelle dilemmaer fra praksis i helsetjenesten, og flere faggrupper fra mange kommuner har deltatt. 

Tilbakemeldingene har vært gode, både på at digital gjennomføring gjør at flere kan delta og tilsier at deltakelse også har bidratt til refleksjoner knyttet til utfordringer man opplever i egen arbeidshverdag i etterkant. Etikknettverkets digitale refleksjon kan brukes til å få drøftet en utfordrende sak man opplever å stå i og det er bare til å ta kontakt og melde sin sak! 

Tilbud om å delta i Etikknettverkets digitale refleksjoner fortsetterTil  høsten tilbyr Etikknettverket Innlandet kurs i metoder og verktøy for etisk refleksjon for etikkveiledere /ressurspersoner i tillegg til å arrangere en spennende fagdag.

Kontaktperson:
Åsa Serholt Jensen, Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no, tlf 482 07 027

Læringsnettverk - Pasientsikkerhet
USHT Innlandet i Hedmark og Oppland samarbeider med Fylkesmannen i Innlandet om læringsnettverk i pasientsikkerhet - I trygge hender 24/7. Vi tilbyr læringsnettverk innenfor  innsatsområdene: Ledelse – verktøyet «Snakk om forbedring», forebygging av underernæring, riktig legemiddelbruk og tidlig oppdagelse av forverret tilstand for kommunehelsetjenesten. Samlingene er på Honne Hotell og konferansesenter, Biri eller kun digitalt. Vi planlegger start av nytt læringsnettverk i februar 2021. Les mer på den nasjonale siden
Du finner mer om "I trygge hender 24/7" her: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

Kontaktperson:
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no , Hamar,  tlf. 986 31 171

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. 
Les mer på den nasjonale siden. 

Kontaktperson: 
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165
 

Lindrende omsorg i hjemmet og pårørendes situasjon:  Validering av kartleggingsskjema om pårørendes situasjon.
Verdens helseorganisasjon (WHO) og Pårørendeveilederen beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte. Målet med studien er å validere en forenklet versjon av kartleggingsskjemaet Caregiver Reaction Assessment (CRA-N). Foreløpige resultater viser at det korte skjemaet fanger opp/overlapper den lange versjonen. Det gir ansatte et kunnskapsbasert skjema som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Prosjektet varer ut 2020. Les mer på den nasjonale siden

Kontaktperson:
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 932 45 422.

Trenger vi å snakke om det?
Målet er at helsepersonell gjennom 4-dagers kurs får styrket kompetanse i å snakke med pasienter i lindrende fase og deres partner om konsekvenser av sykdom og behandling for nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse. Kurs ble gjennomført våren 2020 og nye kurs planlegges.

Prosjektperiode: September 2018 - desember 2020. Les mer på den nasjonale siden.


Kontaktpersoner:
Heidi.Bakken.Rognlidalen@hamar.kommune.noHamar, tlf 412 03 233
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 932 45 422. 

Demensnettverk i Hedmark
USHT, SAM-AKS Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet koordinerer et fagnettverk for demenskoordinatorer, demensteam og demenskontakter i Hedmark. Det arrangeres ett regionalt treff og et fylkestreff årlig. Ta kontakt dersom du er interessert. 

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
Fagnettverk for sykehjemsleger (tilsynsleger) i Innlandet
Fagnettverk for sykehjemsleger i Innlandet ble etablert i 2019 og arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet og USHT Innlandet sammen med fem sykehjemsleger fra kommunene Ringsaker, Hamar, Gran, Gjøvik og Nord-Fron. Nettverket arrangerer fagsamlinger og har et nettforum for samarbeid og diskusjon av faglige tema.

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
 

Fagnettverk for ansatte innen tjenester til mennesker med utviklingshemming.
Nettverk for ansatte i kommuner i Hedmark hvor målet er kompetanseheving innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming. Samlinger med faglige innlegg, erfaringsdeling og arbeid med å finne gode løsninger på tvers av kommunegrensene. 17 av 22 kommuner i Innlandet region Hedmark er med. Hvis din kommune ikke allerede er med, ta kontakt! Det planlegges også oppstart av fagnettverk for region Oppland.

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 932 53 907.

Mitt livs ABC - kompetanseheving
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark samarbeider med Aldring og helse om å gjennomføre opplæringen Mitt livs ABC for ansatte i kommuner i Innlandet, region Hedmark. Mitt livs ABC omhandler tjenester til personer med utviklingshemming gjennom hele livsløpet. Les mer her: https://mittlivsabc.no/. Ta kontakt dersom du ønsker å starte opp med Mitt livs ABC i din kommune!

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 932 53 907.
Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre. «Leve hele livet» er en satsing som går over 5 år, med oppstart 2019 og varer til og med 2023. Det er etablert et regionalt støtteapparat som består av Fylkesmannen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland og KS. Regionalt støtteapparat skal spre kunnskap, følge opp og bistå kommuner og fylkeskommuner til å etablere god praksis innenfor de 5 innsatsområdene som er beskrevet i Meld. St. 15 ( 2017-2018). Les mer om reformen her. 

Kontaktpersoner:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
Irene Imingen, fmheirim@fylkesmannen.no, Fylkesmannen i Innlandet. tlf 625 51 143 

Sexkunn Kroppkunn
Habiliteringstjenesten i Hedmark utarbeidet SexKunn (2001) til voksne utviklingshemmede. Det er et kartleggingsverktøy bestående av 50 spørsmål som for det meste er knyttet til tegninger. Barneseksjonen ved habiliteringstjenesten i Hedmark har utarbeidet KroppKunn (2010), som er et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner og kjærester. Målet er å ferdigstille nye versjoner av kartleggingsverktøyene og tilby begge verktøyene i en felles pakke, noe som forenkler bruken for skoler, helsestasjoner og hjemmebaserte tjenester. Verktøyene vil komme for salg høsten 2020. USHT vil tilby introduksjonskurs etter behov. Ta kontakt for mer informasjon.
Prosjektperiode: juni 2019-august 2020.

Kontaktperson:
Wenche Fjeld, wenche.fjeld@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 974 32 579.


Våre avsluttede aktiviteter og prosjekter

Du finner flere av våre avsluttede aktiviteter og prosjekter på den nasjonale siden.

Kafé Etter-På
Kafé Etter-På og andre treffsteder som kilde til fellesskap og aktiviteter er et tilbud for etterlatte (derav «Etter-) og pårørende (derav «På»), uavhengig av tjenestemottakers diagnose. Hensikten med prosjektet var at pårørende og etterlatte skulle få økt forståelse for sin situasjon, oppleve fellesskap og mindre ensomhet. 

I 2019 var det oppstart av Kafé Etter-På i kommunene Kongsvinger, Tynset, Elverum, Løten og Ringsaker i tillegg til Hamar kommune. Flere av kommunene som deltok i prosjektet har fortsatt tilbudet.

Om gjennomføring av Kafé Etter-På
 
Kontaktpersoner: 
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 932 45 422.

Videreutvikle arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten - et samarbeidsprosjekt med Hamar, Stange og Os kommune
Hovedmålet var å innføre nye tiltak og forbedre tjenestene til personer med demens som bor i egen bolig og deres pårørende ved å videreutvikle arbeidslag som organisasjonsform.
Prosjektperiode: 2017-2019. Les mer på den nasjonale siden.
Det er utarbeidet en sluttrapport

Kontaktperson:      
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no, Hamar, tlf. 986 31 171

Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Utvikling av modell for avlastningstilbud - Hamar
Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver.
Prosjektperiode: 2016-2018. Du kan lese mer om prosjektet på vår nasjonale side.

Håndbok: Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver
Vedlegg 1. Frivillige søkes
Vedlegg 2. Kursmappe frivillige
Vedlegg 3. Individuell samtale og taushetserklæring
Vedlegg 4. Flyers til pårørende
Vedlegg 5. Koblingsmøte mellom frivillig, pårørende, den syke og HT

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 

Seniorgründere: Møteplasser og aktiviteter. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, frivillige organisasjoner og seniorer i Hamar
Målet har vært å legge til rette for at nye møteplasser og aktiviteter kan vokse frem ved at ressurssterke seniorer med gode ideer får realisert disse.
Prosjektperiode: 2016-2018. Du kan lese mer om prosjektet på den nasjonale siden. 

Det er utarbeidet en Sluttrapport, Seniorgründer
Vedlegg 1: Rekruttering seniorgründer 1
Vedlegg 2: Rekruttering seniorgründer 2
Vedlegg 3: Rekruttering seniorgründer 3
Vedlegg 4: Anbefalinger seniorgründer

Kontaktperson:
Bente Ødegård Kjøs, bente.odegard.kjos@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 986 31 171.

Kompetansehevende tiltak i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming – Hamar
Målet med prosjektet er å styrke kompetansen i lindrende omsorg og behandling, inkludert smertekartlegging, til ansatte som jobber for personer med utviklingshemming gjennom å kunne tilby nyutviklet opplæringsmateriell: 

  • Filmer om smerter og bruk av smertekartleggingsverktøyet MOBID-2. Laget i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Høgskulen på Vestlandet. Lansert på en egen temaside.
  • Det er skrevet et opplæringshefte som er videreutviklet til et e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming. E-læringskurset er tilgjengelig for kommunalt ansatte på KS Læring (se også egen brukermanual)

Prosjektperiode 2016-2019. Les mer på den nasjonale siden.

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 932 53 907,
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 932 45 422.