Våre pågående aktiviteter og prosjekter

Læringsnettverk - Pasientsikkerhet
USHT i Hedmark og Oppland samarbeider med Fylkesmannen i Innlandet om læringsnettverk i pasientsikkerhet - I trygge hender 24/7. Vi tilbyr læringsnettverk innenfor alle innsatsområder for kommunehelsetjenesten. Samlingene er på Honne, Biri. Deltagelse via videokonferanse kan tilbys for enkelte innsatsområder. Vi starter opp med nye læringsnettverk i januar 2020. Les mer på den nasjonale siden
Du finner mer om "I trygge hender 24/7" her: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

Kontaktperson:
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no , Hamar,  tlf. 986 31 171

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunene gjennom spredning av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell. 
Prosjektperiode: 2019. Les mer på den nasjonale siden. 

Kontaktperson: 
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165
 

Kompetansehevende tiltak i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming – Hamar
Målet med prosjektet er å styrke kompetansen i lindrende omsorg og behandling, inkludert smertekartlegging, til ansatte som jobber for personer med utviklingshemming gjennom å kunne tilby nyutviklet opplæringsmateriell: 

  • Filmer om smerter og bruk av smertekartleggingsverktøyet MOBID-2. Laget i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Høgskulen på Vestlandet. Lansert på en egen temaside.
  • Det er skrevet et opplæringshefte som er videreutviklet til et e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming. E-læringskurset er tilgjengelig for kommunalt ansatte på KS Læring (se også egen brukermanual)

Prosjektperiode 2016-2019. Les mer på den nasjonale siden.

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 414 08 563,
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 93 24 54 22.

Lindrende omsorg i hjemmet og pårørendes situasjon:  Validering av kartleggingsskjema om pårørendes situasjon.
Verdens helseorganisasjon (WHO) og Pårørendeveilederen beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte. Målet med studien er å validere en forenklet versjon av kartleggingsskjemaet Caregiver Reaction Assessment (CRA-N). Foreløpige resultater viser at det korte skjemaet fanger opp/overlapper den lange versjonen. Det gir ansatte et kunnskapsbasert skjema som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Prosjektperiode: 2014-2019. Les mer på den nasjonale siden

Kontaktperson:
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 93 24 54 22.

Trenger vi å snakke om det?
Målet er at helsepersonell gjennom 4-dagers kurs får styrket kompetanse i å snakke med pasienter i lindrende fase og deres partner om konsekvenser av sykdom og behandling for nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse. Nytt kurs arrangeres våren 2020. Dato og program kommer så snart dette er klart.
Prosjektperiode: September 2018 - desember 2019. Les mer på den nasjonale siden.


Kontaktpersoner:
Wenche Fjeld, wenche.fjeld@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 94 82 54 11.
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 93 24 54 22. 

Demensnettverk i Hedmark
USHT, SAM-AKS Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet koordinerer et fagnettverk for demenskoordinatorer, demensteam og demenskontakter i Hedmark. Det arrangeres ett regionalt treff og et fylkestreff årlig. Neste treff arrangeres på Sanderud sykehus 3. oktober 2019.

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
Fagnettverk for sykehjemsleger (tilsynsleger) i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet ved tjenesten SAM-AKS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og i Oppland arrangerer oppstarts samling 20. og 21.november 2019 (info om sted og program kommer).

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
 

Fagnettverk for ansatte innen tjenester til mennesker med utviklingshemming.
Nettverk for ansatte i kommuner i Hedmark hvor målet er kompetanseheving innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming. Samlinger med faglige innlegg, erfaringsdeling og arbeid med å finne gode løsninger på tvers av kommunegrensene. På oppstartssamling i mars 2019 deltok 18 av 22 kommuner, og neste samling blir 3. september 2019. Hvis din kommune ikke allerede er med, ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 414 08 563,
Reidun Hov,
reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 93 24 54 22.

Mitt livs ABC - kompetanseheving
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark samarbeider med Aldring og helse om å gjennomføre opplæringen Mitt livs ABC for ansatte i kommuner i Hedmark. Mitt livs ABC omhandler tjenester til personer med utviklingshemming gjennom hele livsløpet. Les mer her: https://mittlivsabc.no/.
Det vil bli fagseminar i Åsnes, Hamar og Rendalen i august/september 2019. Ta kontakt dersom din kommune vil delta på noen av disse eller ønsker samling på annet tidspunkt/sted.

Kontaktpersoner:
Rikke Anita Torgersen, rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 414 08 563,
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 93 24 54 22.
 
Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre. «Leve hele livet» er en satsing som går over 5 år, med oppstart 2019 og varer til og med 2023. Det er etablert et regionalt støtteapparat som består av Fylkesmannen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland og KS. Regionalt støtteapparat skal spre kunnskap, følge opp og bistå kommuner og fylkeskommuner til å etablere god praksis innenfor de 5 innsatsområdene som er beskrevet i Meld. St. 15 ( 2017-2018). Les mer om reformen her. 

Kontaktpersoner:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
Irene Imingen, fmheirim@fylkesmannen.no, Fylkesmannen i Innlandet. tlf 62 55 11 43 

Kafé etterpå
Kafé «Etter – På»  er et tilbud for etterlatte (derav «Etter-) og pårørende (derav «på»), uavhengig av tjenestemottakers diagnose. Hensikten med prosjektet er at pårørende og etterlatte får økt forståelse for sin situasjon, opplever fellesskap og mindre ensomhet. I 2019 utvikler 5 kommuner i Hedmark kafé tilbud i sin kommune.

Kontaktpersoner: 
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 
Reidun Hov, reidun.hov@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 93 24 54 22.

Sexkunn Kroppkunn
Habiliteringstjenesten i Hedmark utarbeidet SexKunn (2001) til voksne utviklingshemmede. Det er et kartleggingsverktøy bestående av 50 spørsmål som for det meste er knyttet til tegninger. Barneseksjonen ved habiliteringstjenesten i Hedmark har utarbeidet KroppKunn (2010), som er et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner og kjærester. Målet er å ferdigstille de nye versjonene og tilby begge verktøyene i en digitalisert utgave, noe som forenkler bruken for skoler, helsestasjoner og hjemmebaserte tjenester.
Prosjektperiode: juni 2019-juni 2020.

Kontaktperson:
Wenche Fjeld, wenche.fjeld@hamar.kommune.no , Hamar, tlf 94 82 54 11.


Våre avsluttede aktiviteter og prosjekter

Videreutvikle arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten - et samarbeidsprosjekt med Hamar, Stange og Os kommune
Hovedmålet var å innføre nye tiltak og forbedre tjenestene til personer med demens som bor i egen bolig og deres pårørende ved å videreutvikle arbeidslag som organisasjonsform.
Prosjektperiode: 2017-2019. Les mer på den nasjonale siden.
Det er utarbeidet en sluttrapport

Kontaktperson:      
Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no, Hamar, tlf. 986 31 171

Velferdsteknologiens ABC
Opplæringspakken ble holdt for kommunene Hamar, Stange og Løten høsten 2018.  Målet var å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. 

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no , Hamar kommune, tlf 906 52 165

Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Utvikling av modell for avlastningstilbud - Hamar
Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver.
Prosjektperiode: 2016-2018. Du kan lese mer om prosjektet på vår nasjonale side.

Håndbok: Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver
Vedlegg 1. Frivillige søkes
Vedlegg 2. Kursmappe frivillige
Vedlegg 3. Individuell samtale og taushetserklæring
Vedlegg 4. Flyers til pårørende
Vedlegg 5. Koblingsmøte mellom frivillig, pårørende, den syke og HT

Kontaktperson:
Irene Røen, irene.mari.roen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 52 165 

Seniorgründere: Møteplasser og aktiviteter. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, frivillige organisasjoner og seniorer i Hamar
Målet har vært å legge til rette for at nye møteplasser og aktiviteter kan vokse frem ved at ressurssterke seniorer med gode ideer får realisert disse.
Prosjektperiode: 2016-2018. Du kan lese mer om prosjektet på den nasjonale siden. 

Det er utarbeidet en sluttrapport
Vedlegg 1: Rekruttering seniorgründer 1
Vedlegg 2: Rekruttering seniorgründer 2
Vedlegg 3: Rekruttering seniorgründer 3
Vedlegg 4: Anbefalinger seniorgründer

Kontaktperson:
Stine Hellebergshaugen, stine.hellebergshaugen@hamar.kommune.no, Hamar, tlf 906 24 460

Du finner flere av våre avsluttede aktiviteter og prosjekter på den nasjonale siden.