Bilde fra Geitryggen - foto Frederik GarsholI 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.

Innlandet er den eneste regionen i Norge uten en stor by. I konkurransen om viktige samfunnsinstitusjoner og virksomheter taper Innlandet ofte for Trondheim, Stavanger og andre regionbyer.

Hvor er vi i dag?
Hamar er den største byen i Innlandet med rundt 30 000 innbyggere. Hvis vi regner med dem som bor innen 15 kilometer fra Hamar sentrum, blir det 60 000 innbyggere fordelt på tre kommuner. Det tilsvarer en av Norges 10 største byer. 

Hamar har det høyeste utdanningsnivået, er det største handelssentrumet og har flest arbeidsplasser i Innlandet. Konsentrasjonen av viktige institusjoner innenfor en tett sentrumssone gir et betydelig fortrinn. 

Hamar har naturgitte og historiske kvaliteter som få andre byer i Norge, med Mjøsa, Domkirkeodden, kvartalsstrukturen i sentrum, åkerlandskapet og Vangsåsen som de viktigste. Vi er stolte av vår historie fra 400-tallet med Åker gård og opprettelsen av bispesetet år 1153. Alt dette gjør Hamar til et godt bosted og er kvaliteter vi vil bygge videre på. En god forbindelse mellom Mjøsa og sentrum er viktig for opplevelsen av byen. 
 
Hamar sentrum er godt tilrettelagt for næringsliv, opplevelser og boligutbygging. Byen har gjenvunnet posisjonen som handelssenter, og framover skal vi sørge for at også detaljhandelen i sentrum tar seg opp.
 
Hamar er en av landets beste kultur- og idrettskommuner. Vi har et bredt tilbud innenfor fritidsaktiviteter og opplevelser, og vi har godt utbygde idrettsanlegg. 
 
Hvor vil vi?
Hamar skal framstå som inviterende, inkluderende og inspirerende, en kommune der folk trives og har lyst til å bo. Vi ønsker å vokse mer enn gjennomsnittet for resten av landet og øke innbyggertallet med 1–1,5 % per år.
Flere innbyggere gir mer kvalifisert arbeidskraft, mer handel, mer kultur og opplevelser og større skatteinntekter. Vi må sørge for at vi som bor her, blir boende, og at de som ikke bor her, ønsker å flytte hit. 
 
Hamar skal være den foretrukne byen når folk ser etter et nytt sted å bo og jobbe. Vi skal utvikle Hamar som «5-minuttersbyen». Innen minutters reiseavstand er man i byen, i hagebyen, på landet, ved vannet, i åkerlandskapet eller på fjellet. 
 
Vi ønsker et sentrum med god blanding av funksjoner og folk, ulike typer næring, tjenesteyting og boliger tilpasset alle aldersgrupper. Vi vil ha et variert boligtilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger. Vi ønsker ulike typer sentrumsnære leiligheter, også for barnefamilier.
 
Hamar skal være den viktigste byen i og for Innlandet. Vi skal videreutvikle rollen som regionsenter, handelssted, kulturell møteplass og arena for tjenesteyting. Hamar skal arbeide for å få etablert samfunnsinstitusjoner som underbygger byens posisjon – innenfor helse, utdanning og offentlig forvaltning. Et sentralt beliggende sykehus er et eksempel på det.
 
Hamar skal samarbeide tett med kommunene i Oslo-regionen. Vi vil bidra til å etablere en akse mellom øst og vest fra Elverum til Raufoss for å styrke Innlandet som bo- og arbeidsregion. Det er en utfordring at byutviklingen i Hamar skjer i tre kommuner. Vi vil derfor jobbe for at kommunene i Hamarregionen står sammen om samfunnsutvikling og profilering, og være pådriver for en felles areal- og transportstrategi. Vi vil arbeide for færre og større kommuner fordi vi mener det gir større slagkraft i konkurransen om nye innbyggere, næringsliv og offentlige etableringer. 
 
Kommunen skal samhandle med utbyggere, gårdeiere og næringsdrivende om å utvikle et levende sentrum med urbane kvaliteter. Hamar kommune ønsker å legge best mulig til rette for andre aktører, og vi skal selv bidra med konkrete tiltak. Kommunen skal bidra til økt samarbeid innad i næringslivet og mellom kommunen, høyere utdanning og næringsaktører. 
 
Ny veg- og togforbindelse vil knytte Hamar tettere til Oslo og Gardermoen. Vi vil benytte denne muligheten til å utvikle og markedsføre Hamar som destinasjon for kultur, reiseliv og konferanser. 
 
Ny teknologi, digitalisering og automatisering endrer måten vi produserer varer og tjenester på, og gir tilgang til store markeder. Her ser vi for oss muligheter for vekst og nye arbeidsplasser også i vår region.
Den viktigste faktoren for utviklingen av Hamar er vi som bor her. Vi vil derfor arbeide systematisk for at du som innbygger er med og påvirker og bestemmer hvor vi skal. 

 

Siluett av Hamar kommune