VR-teknologi i brukKunnskap og evnen til å bruke denne kunnskapen er en av de viktigste kvalitetene ved et samfunn. Høyt kompetansenivå er en forutsetning for å få til innovasjon og omstilling. Fordi samfunnsendringene skjer stadig raskere, er evnen og muligheten til å tilegne seg ny kunnskap avgjørende for både enkeltmennesket og samfunnet.

Hvor er vi i dag?
Befolkningen i Hamar har et utdanningsnivå på linje med universitetsbyene i Norge. Kommunen har en av landets beste grunnskoler. 

Hamar har sterke kompetansemiljøer innenfor blant annet offentlig forvaltning, finans, praksisrettet utdanningsforskning, spill, bioøkonomi, jordbruk og mat/bioteknologi. På noen av disse områdene har Hamar virksomheter i verdenstoppen. Det er etablert en næringsklynge med høykompetente bedrifter knyttet til landbruk og bioøkonomi og en annen innenfor spill og VR-teknologi (virtual reality). Mange virksomheter har hovedkontor i byen.

Høgskolen i Innlandet har profesjonsrettet lærerutdanning og flere grunnutdanninger på studiestedene Hamar og Blæstad. Men vi trenger flere forskermiljøer for å kunne utvikle dette til universitetsutdannelser. 


Hvor vil vi?
Gjennom utdanningen skal barn og unge få solid kompetanse og en bred forståelse av samfunnet. De skal lære å mestre livet og delta i samfunnet. Hamar kommune skal bidra til utdanning og kunnskap utover å gi barn og unge en god grunnutdanning.

Systematisk arbeid med innovasjon og kompetanse skal være grunnmuren for framtidens Hamar.

Vi skal være en pådriver for å utvikle nye former for samarbeid mellom kommunen, privat sektor og innbyggerne.  Sammen med lokalt næringsliv og høgskolen skal kommunen legge til rette for innovasjon i utdanningssystemet og etablere kompetansearbeidsplasser. 

Vi skal bidra til å skape en innovasjonskultur og etablere et universitetsmiljø på Hamar. Slik styrker vi posisjonen til Hamar nasjonalt og internasjonalt innenfor praksisrettet utdanningsforskning, spillutvikling og bioteknologi. Det er derfor en viktig oppgave å etablere og utvikle forskningsmiljøer. 

Kompetansen i kommunens egen organisasjon må minst være på nivå med samfunnet rundt. 

Innlandets viktigste by skal ha et bredt arbeidsmarked. Vi vil være med å utvikle arbeidsplasser for innbyggere med både yrkesfaglig kompetanse og universitets- og forskningsbakgrunn.

Hamar skal være en næringsvennlig kommune. Det skal være enkelt å etablere nye virksomheter, flere arbeidsplasser og nye næringsklynger på Hamar. Kommunen vil bidra til å etablere en gründerkultur, for eksempel gjennom såkalte start-up labs.

Framtidens samfunn er digitalt. Det er derfor avgjørende å utvikle og ta i bruk den digitale kompetansen både i Hamarsamfunnet og i kommuneorganisasjonen. 

Siluett av Hamar kommune