Hovedmål 2 - ny kunnskapKunnskap og evnen til å bruke denne kunnskapen er en av de viktigste kvalitetene ved et samfunn. Høyt kompetansenivå er en forutsetning for å få til innovasjon og omstilling. Fordi samfunnsendringene skjer stadig raskere, er evnen og muligheten til å tilegne seg ny kunnskap avgjørende for både enkeltmennesket og samfunnet.

Hvor er vi i dag?
Befolkningen i Hamar har et utdanningsnivå på linje med universitetsbyene i Norge. Kommunen har en av landets beste grunnskoler. 

Hamar har sterke kompetansemiljøer innenfor blant annet offentlig forvaltning, finans, praksisrettet utdanningsforskning, spill, bioøkonomi, jordbruk og mat/bioteknologi. På noen av disse områdene har Hamar virksomheter i verdenstoppen. Det er etablert en næringsklynge med høykompetente bedrifter knyttet til landbruk og bioøkonomi og en annen innenfor spill og VR-teknologi (virtual reality). Mange virksomheter har hovedkontor i byen.

Høgskolen i Innlandet har profesjonsrettet lærerutdanning og flere grunnutdanninger på studiestedene Hamar og Blæstad. Men vi trenger flere forskermiljøer for å kunne utvikle dette til universitetsutdannelser. 


Hvor vil vi?
Gjennom utdanningen skal barn og unge få solid kompetanse og en bred forståelse av samfunnet. De skal lære å mestre livet og delta i samfunnet. Hamar kommune skal bidra til utdanning og kunnskap utover å gi barn og unge en god grunnutdanning.

Systematisk arbeid med innovasjon og kompetanse skal være grunnmuren for framtidens Hamar.

Vi skal være en pådriver for å utvikle nye former for samarbeid mellom kommunen, privat sektor og innbyggerne.  Sammen med lokalt næringsliv og høgskolen skal kommunen legge til rette for innovasjon i utdanningssystemet og etablere kompetansearbeidsplasser. 

Vi skal bidra til å skape en innovasjonskultur og etablere et universitetsmiljø på Hamar. Slik styrker vi posisjonen til Hamar nasjonalt og internasjonalt innenfor praksisrettet utdanningsforskning, spillutvikling og bioteknologi. Det er derfor en viktig oppgave å etablere og utvikle forskningsmiljøer. 

Kompetansen i kommunens egen organisasjon må minst være på nivå med samfunnet rundt. Innlandets viktigste by skal ha et bredt arbeidsmarked. Vi vil være med og utvikle arbeidsplasser for innbyggere med både yrkesfaglig kompetanse og universitets- og forskningsbakgrunn.

Hamar skal være en næringsvennlig kommune. Det skal være enkelt å etablere nye virksomheter, flere arbeidsplasser og nye næringsklynger på Hamar. Kommunen vil bidra til å etablere en gründerkultur, for eksempel gjennom såkalte start-up labs.

Framtidens samfunn er digitalt. Det er derfor avgjørende å utvikle og ta i bruk den digitale kompetansen både i Hamarsamfunnet og i kommuneorganisasjonen. 

Siluett av Hamar kommune