Hovedmål 3 i Kommuneplanen, illustrasjon transport

Å løse klimautfordringene er den viktigste oppgaven og investeringen i vår tid.
 
Utfordringen er global, og alle må bidra. Deler av forbruket i dagens samfunn skjer på bekostning av framtidige generasjoner, og vi må gå over til et mer bærekraftig forbruk, mer gjenbruk og sirkulær økonomi. Et grønt skifte innebærer en klima- og miljøvennlig omstilling i alle deler av samfunnet.
 
Hvor er vi i dag?
Hamar har gode forutsetninger for å lykkes med et grønt skifte. Energien kommer i dag fra vannkraft og fjernvarme. Vi har en innovativ og fremtidsorientert avfall og kloakkhåndtering. Hamar er en kompakt by, med tradisjon for fortetting, og utviklingen av tettstedsatellittene Ingeberg, Hjellum, Ridabu og Slemsrud er påbegynt.

Kommunen har rikt landbruksareal, Mjøsa og variert natur. Næringslivet i kommunen har tradisjon for å utnytte landbrukets ressurser og bioøkonomimiljøet er i vekst. Folks engasjement for og forståelse av den lokale naturen, er også en viktig faktor for å lykkes i arbeidet. En del av det grønne skiftet i Hamar må være å øke samspillet mellom by og land. 

Hamar kommune er i areal liten, og samarbeidet om en klimavennlig areal og transportstrategi for regionen vil være avgjørende. Tilgangen på nødvendig kompetanse innen miljø og klima både i egen organisasjon og i det lokale næringslivet, vil være en utfordring som kommunen må ta på alvor.
 
Hamar tettsted ligger midt i et av de beste landbruksområdene i Norge. Derfor kommer ønsker om utbygging og vekst av og til i konflikt med målet om å ta vare på dyrket mark til matproduksjon. Også det private forbruket vårt bidrar til klimagassutslippene. Vi må derfor både som privatpersoner og som kommune bli enda mer bevisst på hva og hvor mye vi kjøper.
 
Hvor vil vi?
Hamar kommune skal knytte seg til den nasjonale politikken for et grønt skifte, og bidra til å oppfylle Norges internasjonale klimaavtaler, Paris-avtalen og klimaavtalen med EU. Kommunen skal ha en aktiv strategi for å følge opp statlige initiativer innenfor det grønne skiftet. Vi skal samarbeide med nabokommuner og organisasjoner for å finne gode prosjekter og tiltak for vår region. 
 
Areal- og transportplanleggingen i denne kommuneplanen må innebære færrest mulig negative konsekvenser for miljø og klima. Vi må benytte ny teknologi, produkter og tjenester som gir et bærekraftig samfunn, hvor livstilen til dagens borgere ikke går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter. 

Arbeidet med et grønt skifte er også folkehelsearbeid. Bedre tilrettelegging for å gå eller sykle, tilgang på rekreasjonsarealer for alle boområder og mindre luftforurensning vil gi Hamar en friskere befolkning. Vi skal arbeide i felleskap med innbyggere og organisasjoner for å oppnå mangfold og integrering i befolkningen.

Siluett av Hamar kommune