Hovedmål 4 i Kommuneplanen - illustrasjon oppvekst

Oppveksten vår påvirker livene våre og derfor også framtiden til lokalsamfunnet. Hamar kommune vil gi alle barn trygghet til en god barndom. Vi ønsker et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn. Det er viktig å legge til rette for at hvert enkelt barn oppfyller sitt faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Hvor er vi i dag?
Barn og unge har vært et viktig satsingsområde for Hamar kommune. Kommunen har bygget og renovert skoler og barnehager, bygget nytt kulturhus, sosiale møteplasser og satset på å utvikle sentrum. Hamar har en av landets beste grunnskoler og var den første byen i Norge med full barnehagedekning. Vi har et bredt tilbud innenfor kultur og idrett til barn og unge, også takket være innsatsen til foreldre, ildsjeler og frivillige organisasjoner. 
 
Hamar har en økende andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Lav inntekt kan begrense barnas muligheter for å delta i delta i idrett, kultur og sosiale sammenhenger.
 
Dårlige levekår i oppveksten kan skape forskjeller som varer i generasjoner. Å sette inn tiltak tidligere i livet vil bidra til å redusere forskjeller senere i livet. Vi trenger mestringsstøtte fra helsestasjonen, barnehager og skoler. Denne støtten må ha høy kvalitet og benytte tverrfaglige team, for å fange opp barna som trenger ekstra oppfølging.
Å sette barn og unge først er det viktigste grepet Hamar kan ta for å skape en kommune som er best i landet for barn og ungdom.
 
Hvor vil vi?
Vi vil inkludere og skape tilhørighet ved å gi barn og unge like muligheter, uansett hvilken bakgrunn de har. Vi vil derfor at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i aktiviteter og oppleve mestring. 
 
Hamar skal fortsatt satse på å utvikle kvalitetsbarnehager. Vi skal støtte barns utvikling og læring og legge til rette for trivsel, god psykisk helse og mestring. Innholdet i barnehagen skal være variert og tilpasset det enkelte barns alder, forutsetninger og behov. For å få til dette må vi sørge for at det er tett samarbeid mellom barnehage og foreldre.
I Hamarskolen skal det være et aktivt læringsfellesskap der elevene møter forventinger og støtte, og der alle elever kan realisere læringspotensialet sitt.
Skolen skal være en arena der alle opplever mestring. Elevene skal lære å utforske, skape, samhandle og bidra. Det krever langsiktig og målrettet arbeid, og vi må satse videre på relasjons- og fagkompetansen til lærerne. Vi trenger også et godt samarbeid med foreldrene for å gjøre skolehverdagen til barna best mulig. 
 
Vi vil at det skal være en tydelig sammenheng i opplæringen i Hamar kommune, fra barnehage til videregående skole. Vi skal jobbe målrettet for å redusere frafallet i videregående skole. Sammen med fylkeskommunen og næringslivet skal vi legge til rette for fleksible utdanningsløp med tilgang på gode læreplasser.
 
Hamar kommune vil at barn og unge skal delta i utviklingen av lokalsamfunnet. Noe av det viktigste vi gjør, er å høre på barna og gi dem rett til medvirkning. Slik skaper vi flere aktive samfunnsborgere over tid.

 

Siluett av Hamar kommune